Ayuntamiento

Empleo y Cursos

 

 

Información Ofrecida polo Servizo de orientación Laboral do Concello de Vilanova De Arousa .

O Servizo de orientación laboral , leva funcionando no Concello de Vilanova dende 1998. Está ubicado na Casa de Cultura  do Esteiro.

E un Servizo dirixido ós demandantes de empleo, tanto desempregados como traballadores que desexen mellorar su carrera profesional.

A través deste servicio pretendese ampliar a información a disposición dos demandantes, prestar asesoramiento no proxecto individual en busca de emprego.

Analizalos itinerarios profesionales de cada demandante en función das súas capacidades e formación, a evaluación de aptitudes e, como consecuencia, contribuir a unha maior coincidencia da demanda e da oferta a través do análisis do mercado e do estudio do perfil profesional dos usuarios.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Qué es la Garantía Juvenil?

Garantía Juvenil: La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes menores de 30 años al mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La Recomendación sobre la Garantía Juvenil establece que los jóvenes menores de 25 años puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOG DO 28 DE XANEIRO DE 2016:

 ORDE do 21 de decembro de 2015 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2016, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

**********

 RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

**********

 RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas
para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para
maiores de dezaoito anos
nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan
instrucións para a súa realización
.

 Condicións das persoas aspirantes
Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:
1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.
2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.
3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria
obrigatoria establecidas no artigo 7, apartado 5 da Orde do 21 de decembro de
2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008).
4. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2015/16 nas ensinanzas de educación
secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.

5. O alumnado matriculado durante o curso 2015/16 na educación secundaria para persoas
adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:
5.1. Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas
do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre
sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
5.2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no
segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.

 Os prazos de matrícula serán:
– Convocatoria de maio: do 7 de marzo ao 18 de marzo de 2016, ambos os dous incluídos.
– Convocatoria de setembro: do 1 de xullo ao 8 de xullo de 2016, ambos os dous incluídos

 Vilagarcía de Arousa:
– IES Armando Cotarelo Valledor, rúa Armando Cotarelo Valledor, 4-6, 36611 Vilagarcía
de Arousa.

 Realización das probas
1. As probas realizaranse en sesións de mañá e tarde os días 27 de maio e 8 de setembro
para as respectivas convocatorias.
2. Entre as 8.30 e as 9.00 horas iniciarase o chamamento para o acceso aos espazos
de realización da proba.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

27/01/2016
IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
ANUNCIO do 21 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de
interinidades e substitucións para impartir docencia nos corpos de profesores

de ensino secundario nas especialidades de Francés (590010), Navegación e
Instalacións Mariñas (590109) e Procesos e Medios de Comunicación (590119),
e no corpo de profesores técnicos de formación profesional nas especialidades
de Fabricación e Instalación de Carpintaría e Moble (591204), Produción de
Artes Gráficas (591223), Soldadura (591228) e Técnicas e Procedementos de
Imaxe e Son (591229).

 

dia 19/01/2016

Bolsas de emprego
CONVOCATORIA E BASES DE 200 BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL EN
SERVIZOS DA DEPUTACIÓN E CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
2016, PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS E DE GRADO SUPERIOR DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

CONVOCATORIA DE 200 BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL PARA A DEPUTACIÓN
E CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Maís información Sevicio de Orientacion laboral. TF 986-554845

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2):
455 prazas.
– Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 50 prazas.
– Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3): 50 prazas.
– Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 200 prazas.
– Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 200 prazas.
– Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 250 prazas.
– Confección e mantemento de artes e aparellos (MAP005_2): 70 prazas

 Aproveitamentos forestais (AGA343_2): 100 prazas.
– Tanatopraxia (SAN491_3): 150 prazas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se convoca o proceso de acreditación
de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na
Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia
do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

 O prazo de presentación de solicitudes será desde o 11 de xaneiro ao 5 de febreiro
de 2016, ambos os dous incluídos.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTITUTO GALEGO DA CALIDADE ALIMENTARIA.
ANUNCIO do 24 de novembro de 2015 polo que se convoca o proceso selectivo
para a contratación de cinco titulados superiores e catro técnicos de formación
profesional-grao superior, polo procedemento de concurso, ao abeiro das axudas
concedidas segundo a Resolución do 12 de xaneiro de 2015, da Secretaría de
Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba
a convocatoria, correspondente ao ano 2014, das axudas para a promoción do
emprego xove e a implantación da garantía xuvenil en I+D+i no Subprograma
estatal de incorporación, do Programa estatal de promoción do talento e a súa
empregabilidade, no marco do Plan estatal de investigación científica e técnica
e de innovación 2013-2016.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dog do 7 de xaneiro de 2016.

se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis 1,2,3, e 4, no ano 2016.

 Datas de realización das probas.
Celga 4: 2 de abril de 2016.
Celga 2: 3 de abril de 2016.

Celga 3: 9 de abril de 2016.
Celga 1: 10 de abril de 2016.

 O prazo de presentación das solicitudes e da documentación sinalada na base
sexta será dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria
no Diario Oficial de Galicia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOG Núm. 248 Mércores, 30 de decembro de 2015 Páx. 51565
ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
III. Outras disposicións
Consellería de Economía, Emprego e Industria
ORDE do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio
e se
procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN225A).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DOG Núm. 248 Mércores, 30 de decembro de 2015 Páx. 51733
ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
III. Outras disposicións
Consellería de Economía, Emprego e Industria
ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras
do programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación
indefinida de persoas asalariadas
e se procede á súa convocatoria para o ano
2016.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 III. Outras disposicións
Consellería de Economía, Emprego e Industria
ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras
do programa de incentivos á contratación das persoas mozas inscritas no
Sistema nacional de garantía xuveni
l, con cargo ao Programa operativo de
emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DOG Núm. 248 Mércores, 30 de decembro de 2015 Páx. 51868
ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
III. Outras disposicións
Consellería de Economía, Emprego e Industria
ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases que regulan
as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas
de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, dirixido a mellorar a
empregabilidade e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no
ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito do Programa
operativo de emprego xuvenil
na Comunidade Autónoma de Galicia e se procede
á convocatoria para o ano 2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOP DO 16/12/2015:

Deputación Provincial

Bolsas de emprego

BASES QUE REGULAN A CONVOCATORIA DE SEIS BOLSAS PARA LICENCIADOS/AS OU GRADUADOS/AS EN HISTORIA OU EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN CON DESTINO Ó SERVIZO DE PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Con fundamento no artigo 35.2.b da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, de conformidade coa proposta da xefa do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico, a Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión do 11 de decembro de 2015, acorda aprobar a convocatoria de seis bolsas de licenciatura ou grao en Historia ou en Información e Documentación

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTAS: ACTUALIZADAS EL 01/02/2016

 http://www.ceg.es/docs/0/boletin_do_1_ao_7_de_febreiro_de_2016.pdf?lang=2

OFERTAS 

PANADERIA bLANCO NECESITA AYUDANTE Y REPARTIDOR@. INTERESADOS LLAMAR AL TF: 609664821

HORARIO DE 4 DE LA MAÑANA A 12.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA:Hotel Dinajan en Vilanova de Arousa, necesita cocineras. Interesados envien c.v a : Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ofertas

PERFil

Puesto: Encargada

Funciones: A parte de realizar tareas de operaria de producción, también tendrá que controlar, coordinar y distribuir el trabajo. Tiene que saber empacar todo tipo de marisco  ya que al tratarse de una empresa pequeña trabajan orientados a calidad. No tendrá que controlar rendimientos ni productividades. Por encima de ella estará el Responsable de Planta.

Duración: Estable. Se jubila la actual encargada. La idea es que coincida con ella unos 6 meses para que la pueda formar.

Fecha Inicio: Entre Diciembre 2015 y Enero de 2016.

Edad: Máximo 50 Años

Experiencia: Imprescindible en el puesto.

Contrato: Desde que empiece hasta que se produzca la jubilación de la persona que va a sustituir estará contratada por Nortempo. Luego pasará a plantilla.

Residencia: Prefiere de la zona y como límite hasta el Grove.

Salario: 7,70€/Hora

 información: Nortempo: tf 986565065

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RELACIÓN DE OFERTAS (actualizadas a data 08-02-2016)

Para acceder a estas ofertas é imprescindible que consten no seu currículo do Servizo Público de Emprego a experiencia e a formación que se require

Nº OFERTA

POSTO OFERTADO

LOCALIDADE

INFORMACIÓN

REQUISITOS

DATA

85

Perruqueira unisex

Vilanova

Sección ofertas

Oficial. Exper 96.Xornada parcial

01/02/2016

535

Técnico en construción metálica

Valga

Sección ofertas

Técnico superior en construccións metáli cas para confección e diseño planos de diferentes estruturas metálicas. Informatica : solidworks, autocad e cype. Xornada completa

01/02/2016

780

Camareiro/a repartidor

Vilagarcía

Sección ofertas

Idade 20 a 35 anos. Experiencia.

Carne de moto y/o coche.

08/02/2016

794

Teleoperador

Vilagarcía

Enviar C.V.a

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Venta telefónica .Xornada parcial

08/02/1206

 899 Dep. de Axencia de Viaxes
 986502919 Exp 36 meses. ciclo superior de tirismo o diplomatura. valorase idiomas. Carné de conducir.
  

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS:tf: 986-542850. 

actualizadas: 14/12/2015

 

CAMBADOS

COCIÑEIRA/O -OFICIAL

12/2016/282

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS

986542850

OFICIAL

EXPERIENCIA MÍNIMA DE 36 MESES

CONTRATO DE 6 MESES A XORNADA COMPLETA

MEIS (VILANOVIÑA)

CAMAREIRA/O

12/2016/310

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS

986542850

PREFERENTEMENTE MULLER. 6 MESES DE EXPERIENCIA. MEDIA XORNADA ALTERNA CON SEMANAS DE MAÑÁ E SEMANAS DE TARDE. MÁXIMO 40 ANOS IDADE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prevista realización na Escola de Formación Profesional Marítimo pesquera de BUEU:

Cursos PLAN AFD (Certificados de profesionalidade)  :

Operacións en Transporte Marítimo e Pesca de Baixura (equivalente a Patrón Costeiro Polivalente): Obter despacho do buque e arranchalo a son de mar. Organizar e realizar operación de manobra e carga do buque. Efectuar navegación. Organizar e controlar a seguridade, loita contra incendios e emerxencias de a bordo. Controlar os parámetros de funcionamento da máquina propulsora e equipos auxiliares. Organizar e realizar operación extractivas e de conservación da pesca.

Soldadura con electrodo Revestido e TIG: Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodo revestido. Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con nelectrodo consumible (TIG).

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG: Realizar soldaduras e prexeccións térmicas por oxigás. Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo consumible (MIG/MAG) e proxeccións térmicas con arco.

Información e Inscripción a vosa disposición no servizo de orientación laboral de VIlanova de Arousa 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN AFD 2016.

CURSOS PLAN A.F.D. 2016 É imprescindible estar inscritos na

 OFINA DE EMPREGO como demandantes

 Neste momento está todos pechados.

Lugar

Curso

Horas

Titulación

       
    
    
    
    
    
    
    

 

Lugar

Curso

Horas

Titulación

       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Para inscribirse acudir a la oficina de emprego correspondiente, o al servicio de Orientación de Vilanova de Arousa.

 

 

 

ESCOLA DE FP MARÍTIMO PESQUERA Tfno 986321143

2614 XXMAPX00 Certificado de FORMACION SANITARIA ESPECIFICA INICIAL (STCW 78/95) 35 24/06/2014

2351 XXMAPX00 MARIÑEIRO-PESCADOR 63 24/03/2014

2495 XXMAPX00 MARIÑEIRO-PESCADOR 63 02/06/2014

2517 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 08/05/2014

2518 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 13/06/2014

2530 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 23/06/2014

2580 XXMAPX00 Mariñeiro de ponte 78 21/04/2014

2587 XXMAPX00 Mariñeiro de ponte 78 05/06/2014

2613 XXMAPX00 Certificado de FORMACION SANITARIA ESPECIFICA INICIAL (STCW 78/95) 35 13/05/2014

2611 XXMAPN00 PATRON PORTUARIO 178 02/05/2014

2591 XXMAPX00 Mariñeiro de máquinas 78 15/05/2014

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listas de contratación temporal, XUNTA DE GALICIA 

  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: abrangue do 1 de marzo ao 15 de xullo de cada ano.

  AdxuntoTamaño
  (1) Decreto 37-2006.pdf479.05 KB
  (2) Artigo 9º e 10º Decreto 37-2006.doc26 KB

  PARA MAIS INFORMACIÓN CHAMAR A:

  981-545236//881-999006//981-541574//981957659//881999367//981545254

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CURSO PRECIOHORAS
FECHA DE INICIO TELÉFONO INFO.
CARRETILLERO
  TEORIA + PRÁCTICA
 986-55 4845
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
15DE 4:00 A 7:30 dA TARDE
 

986-55 4845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva capa...
 

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

¿Está de acuerdo con la compra de Vista Real para que este espacio sea público?
 

Quién está Online

Tenemos 5 invitados conectado
Banner