Ayuntamiento

Empleo y Cursos

 

Nueva capa...

 

Información Ofrecida polo Servizo de orientación Laboral do Concello de Vilanova De Arousa .

O Servizo de orientación laboral , leva funcionando no Concello de Vilanova dende 1998. Está ubicado na Casa de Cultura  do Esteiro.

E un Servizo dirixido ós demandantes de empleo, tanto desempregados como traballadores que desexen mellorar su carrera profesional.

A través deste servicio pretendese ampliar a información a disposición dos demandantes, prestar asesoramiento no proxecto individual en busca de emprego.

Analizalos itinerarios profesionales de cada demandante en función das súas capacidades e formación, a evaluación de aptitudes e, como consecuencia, contribuir a unha maior coincidencia da demanda e da oferta a través do análisis do mercado e do estudio do perfil profesional dos usuarios.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bolsas de emprego para  limpiadores , conserxes e auxiliares de axuda a domilicio.

Para solicitar información:

colsultalo bop: do venres 13 de maio do 2016

E-MAIL: orientacion@vilanovadearousa.com

TF: 986554845 (extensión 2001) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dog do 25 de maio de 2016

 

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

ORDE do 6 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento PR809A).

As persoas solicitantes deben reunir os seguintes requisitos:

 a) Ter veciñanza administrativa en Galicia.

 b) Nacer o 1 de xaneiro de 1985 ou con posterioridade a esa data.

 c) Estar en posesión dun título universitario de licenciado/a, diplomado/a, grao ou equivalente ou acreditar o pagamento dos dereitos para a súa expedición, ao remate do prazo de presentación de solicitudes.

 d) Non desfrutar anteriormente doutra bolsa de formación no eido da cooperación para o desenvolvemento da Xunta de Galicia, excepto que na convocatoria do ano inmediatamente anterior fose chamada da lista de reserva e gozase da bolsa por un período de tempo non superior a tres meses.

 e) Non manter relación laboral vixente co organismo que promove a bolsa nin coas entidades colaboradoras.

 f) Durante o período de desfrute da bolsa, non colaborar con ningún axente da cooperación dos establecidos no artigo 23 da Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento.

 g) Non padecer enfermidade nin estar afectada por limitacións físicas ou psíquicas que sexan incompatibles coas actividades formativas para as cales se convocan as bolsas.

h) Non estar incursas en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario/a sinaladas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

EXTRACTO da Orde do 6 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento PR809A).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

dog do 20-05-2016

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

EXTRACTO da Orde do 10 de maio de 2016 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de seis bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Qué es la Garantía Juvenil?

Garantía Juvenil: La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes menores de 30 años al mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La Recomendación sobre la Garantía Juvenil establece que los jóvenes menores de 30 años puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

        CURSOS  A.F.D. 2016
           
        IMPRESCINCIBLE TER A TARXETA DE DEMANDANTE Ó DÍA.
         
                       
                       
AUTOESCOLA UMIA - CALDAS DE REIS Tfno   986 540650    
Curso  Código Especialidade Titulación Horas  
2779 TMVI0112 Conducción profesional de vehículos turismos e furgonetas Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 298  
2780 TMVI0208 Conducción de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 408  
2781 TMVI0108 Conducción de autobuses Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 388  
                       
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA -  CAMBADOS Tfno 986 446300    
Curso  Código Especialidade Titulación   Horas  
1177 ADGD0210 Creación e xestión de microempresas Nivel 3 Bachiller 538  
1175 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 468  
1176 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 468  
                       
SYSTEM  VILAGARCÍA, S.L.U Tfno  986 502103    653548069  
Curso  Código Especialidade Titulación   Horas  
2682 ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas Nivel 3 Bachiller 788  
2686 IFCD0110 Confección e publicación de páxinas Web Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 598  
                       
AUTOESCUELA SÁLVORA, S.L. - VILAGARCÍA DE AROUSA Tfno  986 500017    
Curso  Código Especialidade Titulación   Horas  
2731 TMVI0208 Conducción de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 408  
                       
ARRULLOS DEL AGUA,  S.L. - VILAGARCÍA DE AROUSA Tfno 986 507900    
Curso  Código Especialidade Titulación   Horas  
940 IMPP0308 Hidrotermal Nivel 3 Bachiller 608  
939 IMPE0108 Servicios auxiliares de estética Nivel 1 Graduado escolar 398  
938 IMPQ0208 Perruquería Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 748  
                       
                       
KAEME CONSULTORIA Y PREVENCIÓN, S.L. - VILAGARCÍA DE AROUSA Tfno 986 507417    
Curso  Código Especialidade Titulación   Horas  
2705 SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego Nivel 3 Bachiller 418  
                       
AUTOESCUELA SÁLVORA, S.L. - VILANOVA DE AROUSA Tfno 986 561128    986 500017  
Curso  Código Especialidade Titulación   Horas  
2728 COML0210 Xestión e control do aprovisionamento Nivel 3 Bachiller 468  
                       
Concello de VALGA Tfno  986 559456    
Curso  Código Especialidade Titulación   Horas  
1698 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais Nivel 1 Graduado escolar 448  
1702 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 478  
1701 IFCT0108 Operacións auxiliares de montaxe e mant de sistemas microinformáticos Nivel 1 Graduado escolar 388  
1700 SSCS0108 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 628  
1697 ELEQ0111 Operacions auxiliares de montaxe e mantemento de equipos eléctricos Nivel 1 Graduado escolar 408  
1699 SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego Nivel 3 Bachiller 398  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 BOLSA DE EMPREGO NO CONCELLO DE VILANOVA PARA AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR E DE CONSERXE- LIMPIADOR. PARA CONTRATACIÓNS TEMPORAIS BASES E SOLICITUDE DE INCRIPCIÓNNO BOP DO 13 DE MAIO OU MAIS INFORMACIÓN NO SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL DE VILANOVA DE AROUSA.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOG DO 3 DE MAIO DE 2016

 ORDE do 12 de abril de 2016 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de estatísticos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE FACENDA

ORDE do 12 de abril de 2016 pola que se convocan os procesos selectivos para o ingreso no corpo facultativo superior de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de ciencias, especialidades de química e bioloxía e escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría industrial. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26/05/2016 

OFERTAS :

OFERTA DE CAMARERA DE PISOS Y CAMARER@ DE SALA:

HOTEL SANMARCOS NECESITAPERSONAL PARA SU EMPRESA, L@S CAMAREROS NECESITAN EXPERIENCIA Y LAS CAMRERAS DE PISO NO NECESITAN EXPERIENCIA

INTERESADOS ENVIEN C.V. A : Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26/05/2016  

Oferta de trabajo :

 Marexada, Deporte, Lecer e Cultura SL ten aberto un proceso de selección de personal de responsable de pañol, con funcións de mantemento de embarcacións neumáticas, embarcacións a vela e reparación de motores e xestión de embarcacións, de cara á Campaña de Verán; en Vilanova de Arousa e ViveirO

Valorarase título de monitor de tempo libre.

 Enviar CV a Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Técnico administrativo-comercial Departamento de Comercio Exterior 

Lugar de trabajo: Comarca del Salnés

Tareas a realizar: Apoyo al departamento de Comercio Exterior: gestión, control y seguimiento de pedidos. Contactos con clientes y operadores logísticos. Facturación y gestión de cobros.

Requisitos:

Formación académica: preferiblemente con conocimientos en comercio exterior y administración (FP / Diplomado en Comercio / ADE). Conocimientos requeridos: dominio de idiomas inglés y francés y conocimientos de alemán. Preferiblemente con alguna experiencia en comercio exterior. Competencias del puesto: persona organizada y responsable. Trabajo en equipo. Dinámica, con capacidad de trabajo y sobre todo disposición para asumir nuevas tareas y funciones

Contacto: enviar c.v a : Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla (indicando en el asunto el título de la oferta)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Empresa: EUROFIRMS ETT


Puesto: Técnico/a de troquelado

Zona: Pontevedra

Descripción de la oferta: Para empresa del sector de las Artes Graficas para realizar manipulado, plegado y troquelado.


Persona comprometida, responsable y con iniciativa

Requisitos: Ciclo Medio o Superior de Artes Gáficas. Experiencia de al menos 2 años.

Interesados/as inscribirse en http://www.eurofirms.es oferta Troquelador/a o enviar CV a Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SE NECESITA COCINERA O AYUDANTE DE COCINA , INTERESADOS LLAMAR A ROSA: TF: 686992911. SE TRABAJA A TURNOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TF OFERTAS : 886-151785

RELACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO (11/04/16)

 

LOCALIDADE

OCUPACIÓN

OFERTA

INFORMACIÓN

CONTACTO

OUTROS DATOS

GROVE

COCIÑEIRO/A

12/2016/2123

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS

886 151 157

24 MESES DE EXPERIENCIA. A TEMPO COMPLETO

RIBADUMIA

CARPINTEIRO METÁLICO

12/2016/2661

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS

886 151 157

36 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO A TEMPO COMPLETO

MEIS

DEPENDENTA DE SUPERPERMADO

12/2016/2433

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS

886 151 157

36 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO A TEMPO COMPLETO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prevista realización na Escola de Formación Profesional Marítimo pesquera de BUEU:

Cursos PLAN AFD (Certificados de profesionalidade)  :

Operacións en Transporte Marítimo e Pesca de Baixura (equivalente a Patrón Costeiro Polivalente): Obter despacho do buque e arranchalo a son de mar. Organizar e realizar operación de manobra e carga do buque. Efectuar navegación. Organizar e controlar a seguridade, loita contra incendios e emerxencias de a bordo. Controlar os parámetros de funcionamento da máquina propulsora e equipos auxiliares. Organizar e realizar operación extractivas e de conservación da pesca.

Soldadura con electrodo Revestido e TIG: Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodo revestido. Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con nelectrodo consumible (TIG).

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG: Realizar soldaduras e prexeccións térmicas por oxigás. Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo consumible (MIG/MAG) e proxeccións térmicas con arco.

Información e Inscripción a vosa disposición no servizo de orientación laboral de VIlanova de Arousa 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN AFD 2016.

CURSOS PLAN A.F.D. 2016 É imprescindible estar inscritos na

 OFINA DE EMPREGO como demandantes

 Neste momento está todos pechados.

Lugar

Curso

Horas

Titulación

       
    
    
    
    
    
    
    

 

Lugar

Curso

Horas

Titulación

       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Para inscribirse acudir a la oficina de emprego correspondiente, o al servicio de Orientación de Vilanova de Arousa.

 

 

 

ESCOLA DE FP MARÍTIMO PESQUERA Tfno 986321143

2614 XXMAPX00 Certificado de FORMACION SANITARIA ESPECIFICA INICIAL (STCW 78/95) 35 24/06/2014

2351 XXMAPX00 MARIÑEIRO-PESCADOR 63 24/03/2014

2495 XXMAPX00 MARIÑEIRO-PESCADOR 63 02/06/2014

2517 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 08/05/2014

2518 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 13/06/2014

2530 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 23/06/2014

2580 XXMAPX00 Mariñeiro de ponte 78 21/04/2014

2587 XXMAPX00 Mariñeiro de ponte 78 05/06/2014

2613 XXMAPX00 Certificado de FORMACION SANITARIA ESPECIFICA INICIAL (STCW 78/95) 35 13/05/2014

2611 XXMAPN00 PATRON PORTUARIO 178 02/05/2014

2591 XXMAPX00 Mariñeiro de máquinas 78 15/05/2014

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listas de contratación temporal, XUNTA DE GALICIA 

  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: abrangue do 1 de marzo ao 15 de xullo de cada ano.

  AdxuntoTamaño
  (1) Decreto 37-2006.pdf479.05 KB
  (2) Artigo 9º e 10º Decreto 37-2006.doc26 KB

  PARA MAIS INFORMACIÓN CHAMAR A:

  981-545236//881-999006//981-541574//981957659//881999367//981545254

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CURSO PRECIOHORAS
FECHA DE INICIO TELÉFONO INFO.
CARRETILLERO
  TEORIA + PRÁCTICA
 986-55 4845
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
15DE 4:00 A 7:30 dA TARDE
 

986-55 4845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

¿Está de acuerdo con la compra de Vista Real para que este espacio sea público?
 

Quién está Online

Tenemos 4 invitados conectado
Banner