Ayuntamiento

Empleo y Cursos

 

Nueva capa...

 

Información Ofrecida polo Servizo de orientación Laboral do Concello de Vilanova De Arousa .

O Servizo de orientación laboral , leva funcionando no Concello de Vilanova dende 1998. Está ubicado na Casa de Cultura  do Esteiro.

E un Servizo dirixido ós demandantes de empleo, tanto desempregados como traballadores que desexen mellorar su carrera profesional.

A través deste servicio pretendese ampliar a información a disposición dos demandantes, prestar asesoramiento no proxecto individual en busca de emprego.

Analizalos itinerarios profesionales de cada demandante en función das súas capacidades e formación, a evaluación de aptitudes e, como consecuencia, contribuir a unha maior coincidencia da demanda e da oferta a través do análisis do mercado e do estudio do perfil profesional dos usuarios.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

PERFIL DEL CANDIDATO

 

 

? Formación Universitaria en Ciencias Sociales.

 

? Formación complementaria en gestión de equipos.

 

? Formación en coaching

 

? Experiencia mínima de 1 año gestionando, formando y/o dinamizando equipos.

 

? Experiencia mínima de 2 años trabajando en proyectos de inserción socio laboral de personas desempleadas, con demostrable experiencia en intermediación con empresas.

 

? Redes Sociales: Facebook, Twitter, Linkedin

 

? Aplicaciones de ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo)

 

? Se valorará conocimientos de inglés y/o francés

 

 

SE OFRECE

 

? Integración en una organización dinámica, de reconocido prestigio profesional con proyección internacional.

 

 

 Contrato por obra.

 

 

? Remuneración: entre 21.000 y 23.000 €brutos anuales.

? 25 días laborables de vacaciones anuales (proporcional al tiempo trabajado).

? Tickets restaurante.

REQUISITOS

Sólo se consideraran las candidaturas recibidas a través de nuestro servicio on-line. Por favor has click en el link siguiente para acceder al servicio

https://employ.acf-e.org/

 

Se Necesitan mujeres para cocedero Suarez,. Interesados presentarse no propia empresa. San Miguel de Deiro. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SE NECESITA MUJER DE LIMPIEZA PARA CAMPING.

INTERESADOS DEBEN PONERSE EN CONTACTO CON PILAR EN EL TF:  986-554656

O ACUDIR DIRECTAMENTE AL CAMPING PAISAXE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se necesita chofer de camión. Con Carnet C+E 

Interesados envien C.V. a:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SE NECESITA CAMARERA PARA VILANOVA.

INTERESADOS LLAMAR AL TF : 986554380

O PRESENTARSE CON EL C.V. EN EL BAR REIZ .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DOG DO 1 DE AGOSTO 2016 

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2016 pola que se anuncia a adxudicación de 35 bolsas de formación en biblioteconomía mediante a formación apoiada por titores en diversos centros bibliotecarios, convocadas pola Orde do 28 de marzo de 2016 (Diario Oficial de Galicia número 70, do 13 de abril).

Mediante a Orde do 28 de marzo de 2016 apróbanse as bases que rexen a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, de trinta e cinco (35) bolsas de formación en biblioteconomía mediante a formación apoiada por titores en diversos centros bibliotecarios (DOG núm. 70, do 13 de abril

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOG do 3 de Xuño de 2016.

IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSELLERÍA DE HACIENDA

ORDEN de 15 de junio de 2015 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo administrativo de la Xunta de Galicia, subgrupo C1.

 ORDEN de 15 de junio de 2015 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo auxiliar de la Xunta de Galicia, subgrupo C2.

 ORDEN de 15 de junio de 2015 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo de gestión de la Administración de la Xunta de Galicia, subgrupo A2.

 ORDEN de 15 de junio de 2015 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo superior de la Administración de la Xunta de Galicia, subgrupo A1.

 ORDEN de 16 de junio de 2015 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el turno de promoción interna, en el cuerpo administrativo de la Xunta de Galicia, subgrupo C1.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

dog do 25 de maio de 2016

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

ORDE do 6 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento PR809A).

As persoas solicitantes deben reunir os seguintes requisitos:

 a) Ter veciñanza administrativa en Galicia.

 b) Nacer o 1 de xaneiro de 1985 ou con posterioridade a esa data.

 c) Estar en posesión dun título universitario de licenciado/a, diplomado/a, grao ou equivalente ou acreditar o pagamento dos dereitos para a súa expedición, ao remate do prazo de presentación de solicitudes.

 d) Non desfrutar anteriormente doutra bolsa de formación no eido da cooperación para o desenvolvemento da Xunta de Galicia, excepto que na convocatoria do ano inmediatamente anterior fose chamada da lista de reserva e gozase da bolsa por un período de tempo non superior a tres meses.

 e) Non manter relación laboral vixente co organismo que promove a bolsa nin coas entidades colaboradoras.

 f) Durante o período de desfrute da bolsa, non colaborar con ningún axente da cooperación dos establecidos no artigo 23 da Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento.

 g) Non padecer enfermidade nin estar afectada por limitacións físicas ou psíquicas que sexan incompatibles coas actividades formativas para as cales se convocan as bolsas.

h) Non estar incursas en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario/a sinaladas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

EXTRACTO da Orde do 6 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento PR809A).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

dog do 20-05-2016

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

EXTRACTO da Orde do 10 de maio de 2016 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de seis bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Qué es la Garantía Juvenil?

Garantía Juvenil: La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes menores de 30 años al mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La Recomendación sobre la Garantía Juvenil establece que los jóvenes menores de 30 años puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

        CURSOS  A.F.D. 2016
           
        IMPRESCINCIBLE TER A TARXETA DE DEMANDANTE Ó DÍA.
         
                       
                       
AUTOESCOLA UMIA - CALDAS DE REIS Tfno   986 540650    
Curso  Código Especialidade Titulación Horas  
2779 TMVI0112 Conducción profesional de vehículos turismos e furgonetas Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 298  
2780 TMVI0208 Conducción de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 408  
2781 TMVI0108 Conducción de autobuses Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 388  
                       
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA -  CAMBADOS Tfno 986 446300    
Curso  Código Especialidade Titulación   Horas  
1177 ADGD0210 Creación e xestión de microempresas Nivel 3 Bachiller 538  
1175 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 468  
1176 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 468  
                       
SYSTEM  VILAGARCÍA, S.L.U Tfno  986 502103    653548069  
Curso  Código Especialidade Titulación   Horas  
2682 ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas Nivel 3 Bachiller 788  
2686 IFCD0110 Confección e publicación de páxinas Web Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 598  
                       
AUTOESCUELA SÁLVORA, S.L. - VILAGARCÍA DE AROUSA Tfno  986 500017    
Curso  Código Especialidade Titulación   Horas  
2731 TMVI0208 Conducción de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 408  
                       
ARRULLOS DEL AGUA,  S.L. - VILAGARCÍA DE AROUSA Tfno 986 507900    
Curso  Código Especialidade Titulación   Horas  
940 IMPP0308 Hidrotermal Nivel 3 Bachiller 608  
939 IMPE0108 Servicios auxiliares de estética Nivel 1 Graduado escolar 398  
938 IMPQ0208 Perruquería Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 748  
                       
                       
KAEME CONSULTORIA Y PREVENCIÓN, S.L. - VILAGARCÍA DE AROUSA Tfno 986 507417    
Curso  Código Especialidade Titulación   Horas  
2705 SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego Nivel 3 Bachiller 418  
                       
AUTOESCUELA SÁLVORA, S.L. - VILANOVA DE AROUSA Tfno 986 561128    986 500017  
Curso  Código Especialidade Titulación   Horas  
2728 COML0210 Xestión e control do aprovisionamento Nivel 3 Bachiller 468  
                       
Concello de VALGA Tfno  986 559456    
Curso  Código Especialidade Titulación   Horas  
1698 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais Nivel 1 Graduado escolar 448  
1702 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 478  
1701 IFCT0108 Operacións auxiliares de montaxe e mant de sistemas microinformáticos Nivel 1 Graduado escolar 388  
1700 SSCS0108 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio Nivel 2 Graduado ESO ou equiv 628  
1697 ELEQ0111 Operacions auxiliares de montaxe e mantemento de equipos eléctricos Nivel 1 Graduado escolar 408  
1699 SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego Nivel 3 Bachiller 398  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 BOLSA DE EMPREGO NO CONCELLO DE VILANOVA PARA AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR E DE CONSERXE- LIMPIADOR. PARA CONTRATACIÓNS TEMPORAIS BASES E SOLICITUDE DE INCRIPCIÓNNO BOP DO 13 DE MAIO OU MAIS INFORMACIÓN NO SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL DE VILANOVA DE AROUSA.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOG DO 3 DE MAIO DE 2016

 ORDE do 12 de abril de 2016 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de estatísticos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE FACENDA

ORDE do 12 de abril de 2016 pola que se convocan os procesos selectivos para o ingreso no corpo facultativo superior de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de ciencias, especialidades de química e bioloxía e escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría industrial. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26/05/2016 

OFERTAS :

OFERTA DE CAMARERA DE PISOS Y CAMARER@ DE SALA:

HOTEL SANMARCOS NECESITAPERSONAL PARA SU EMPRESA, L@S CAMAREROS NECESITAN EXPERIENCIA Y LAS CAMRERAS DE PISO NO NECESITAN EXPERIENCIA

INTERESADOS ENVIEN C.V. A : Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26/05/2016  

Oferta de trabajo :

 Marexada, Deporte, Lecer e Cultura SL ten aberto un proceso de selección de personal de responsable de pañol, con funcións de mantemento de embarcacións neumáticas, embarcacións a vela e reparación de motores e xestión de embarcacións, de cara á Campaña de Verán; en Vilanova de Arousa e ViveirO

Valorarase título de monitor de tempo libre.

 Enviar CV a Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Técnico administrativo-comercial Departamento de Comercio Exterior 

Lugar de trabajo: Comarca del Salnés

Tareas a realizar: Apoyo al departamento de Comercio Exterior: gestión, control y seguimiento de pedidos. Contactos con clientes y operadores logísticos. Facturación y gestión de cobros.

Requisitos:

Formación académica: preferiblemente con conocimientos en comercio exterior y administración (FP / Diplomado en Comercio / ADE). Conocimientos requeridos: dominio de idiomas inglés y francés y conocimientos de alemán. Preferiblemente con alguna experiencia en comercio exterior. Competencias del puesto: persona organizada y responsable. Trabajo en equipo. Dinámica, con capacidad de trabajo y sobre todo disposición para asumir nuevas tareas y funciones

Contacto: enviar c.v a : Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla (indicando en el asunto el título de la oferta)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Empresa: EUROFIRMS ETT

 

Puesto: Técnico/a de troquelado

Zona: Pontevedra

Descripción de la oferta: Para empresa del sector de las Artes Graficas para realizar manipulado, plegado y troquelado.


Persona comprometida, responsable y con iniciativa

Requisitos: Ciclo Medio o Superior de Artes Gáficas. Experiencia de al menos 2 años.

Interesados/as inscribirse en http://www.eurofirms.es oferta Troquelador/a o enviar CV a Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SE NECESITA COCINERA O AYUDANTE DE COCINA , INTERESADOS LLAMAR A ROSA: TF: 686992911. SE TRABAJA A TURNOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TF OFERTAS : 886-1517

 

RELACIÓN DE OFERTAS (actualizadas a data 26-07-2016)

 

Para acceder a estas ofertas é imprescindible que consten no seu currículo do Servizo Público de Emprego a experiencia e a formación que se require

 

Nº OFERTA

POSTO OFERTADO

LOCALIDADE

INFORMACIÓN

REQUISITOS

DATA

7066

Mecánico electricista

Vilagarcía

Sección ofertas

Expe. Xornada completa

18/07/16

7061

Carpintero de aluminio

Vilanova

Sección ofertas

Axt. Expe 24 meses. Taller e colocación en obra. Xornada completa

18/07/16

6989

Cociñeira/o. Axt

Vilagarcía

Sección ofertas

Exp 12 meses. Xornada parcial

18/07/16

6984

Prof. De formación viaria

Vilagarcía

Sección ofertas

Ti. Prof. Formación Vial. Carne conducir B e de A2. Xornada parcial

18/07/16

7473 aux

7471 of

Pintor

Vilagarcía

Sección ofertas

Pintor oficial /axt con . Exper 24 meses. Xornada completa Carne de conducir

26/07/16

7452

P. Limpeza

Vilagarcía

Sección ofertas

Muller. Expe 6 meses. Carne conducir. Xornada parcial

26/07/16

7201

Cociñeira

Illa de Arousa

Sección ofertas

Exp 12 meses.

26/07/16

7429

Mecánico automóbil

Vilagarcía

Sección ofertas

Idade entre 30 e 40 anos. Home. Oficial 1/2ª . Xornada completa

26/07/16

7373

Instalador líenas telefónicas

Vilagarcía

Sección ofertas

Experiencia. Carne de conducir. Xornada completa

26/07/16

7374

Torneiro

Valga

Sección ofertas

Oficial 1ª. Expe 36 meses. Carne conducir. Xornada completa

26/07/16

  

 

RELACIÓN DE OFERTAS (actualizadas a data 18-07-2016)

Para acceder a estas ofertas é imprescindible que consten no seu currículo do Servizo Público de Emprego a experiencia e a formación que se require

 

Nº OFERTA

POSTO OFERTADO

LOCALIDADE

INFORMACIÓN

REQUISITOS

DATA

3891

Fisioterapeuta

Vilagarcía

Sección ofertas

Dipl. Fisioterapia

27/06/2016

6404

Lavandeiro-planchador

Vilagarcía

Enviar C.V. a : Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Planchado y organización roupa en lavandería. Autónomo.

04/07/2016

 

 

5652

Canteiro/o albanel

Vilagarcía

Chamar o telef 619504766 preguntar por Carlos

Xornada completa. Canteiro da construción ou albanel

11/07/2016

2531

Mecánico/axustador vehículos pesados

Vilagarcía

Sección ofertas

Oficial .de 1/2. Xornada completa

11/07/14

6797

Carniceiro/a

Vilagarcía

Sección ofertas

Exper. 12 meses. Xornada completa

11/07/16

6791

Esteti-perruqueira

Vilagarcía

Sección ofertas

Idade minima 21 anos. CM Técnica de Estética.Expe. 24 meses.

11/07/16

6614

Cociñeiro/a

Vilagarcía

Sección ofertas

Axt. Experiencia. Xornada parcial

11/07/16

6513

Camareira

Vilanova

Sección ofertas

Expe. 12 meses. Coñecementos de cociña. Idade mínima 30 anos. Muller. Carné de conducir

11/07/16

7073

Soldadores de 1ª/2ª

Vilagarcia

Sección ofertas

Expe minima 24 meses. Xornada completa

18/07/16

7066

Mecánico electricista

Vilagarcía

Sección ofertas

Expe. Xornada completa

18/07/16

7061

Carpintero de aluminio

Vilanova

Sección ofertas

Axt. Expe 24 meses. Taller e colocación en obra. Xornada completa

18/07/16

6989

Cociñeira/o. Axt

Vilagarcía

Sección ofertas

Exp 12 meses. Xornada parcial

18/07/16

6984

Prof. De formación viaria

Vilagarcía

Sección ofertas

Ti. Prof. Formación Vial. Carne conducir B e de A2. Xornada parcial

18/07/16

 CONCELLO DE CAMBADOS. A DIA 5 DE AGOSTO DE 2016.

LOCALIDADE

OCUPACIÓN

OFERTA

INFORMACIÓN

CONTACTO

OUTROS DATOS

CAMBADOS

OPERARIA CONSERVA

12/2016/6875

 

886151157

 

O GROVE

PARRILERO/ASADOR

12/2016/6525

 

886151157

DURACIÓN CONTRATO: 3 M. MÍNIMO 6 MESES DE EXPERIENCIA

CAMBADOS

PELUQUERA

12/2016/6464

OFICIAL DE PRIMERA

886151157

EXPERIENCIA MÍNIMA: 24 M. COÑECEMENTOS BÁSCIOS DE ESTÉTICA(MANICURA, DEPILACIÓNS,...) DURACIÓN CONTRATO: 2 M.

GROVE

AXUD. COCIÑA

12/2016/6723

 

886151157

6 MESES EXPERIENCIA

GROVE

CAMAREIRA/O

12/2016/6459

 

886151157

6 MESES DE EXPERIENCIA

CAMBADOS

CAMAREIRA

12/2016/6722

 

886151157

MÁXIMO 40 ANOS DE IDADE

GROVE

CAMAREIRA DE PISOS

12/2016/7407

 

886151157

6 MESES DE EXPERIENCIA

GROVE

CAMAREIRO/A

12/2016/7418

 

886151157

 

CAMBADOS

PEÓN PARA COCEDEIRO

12/2016/7468

 

886151157

12 MESES DE EXPERIENCIA

RIBADUMIA

PINTOR/A

12/2016/7718

 

886151157

 

O GROVE

CAMAREIRA DE PISOS

12/2016/7790

 

886151157

MENOR DE 40 ANOS DE IDADE. 9 MESES DE EXPERIENCIA

RIBADUMIA

AUXILIAR CHAPISTA PARA CAMIÓNS

12/2016/8024

AXUDANTE

886151157

 

RIBADUMIA

CAMIONEIRO/A

 

OFICIAL 1ª OU 2ª

886151157

12 MESES DE EXPERIENCIA. PARA RUTA NACIONAL

RIBADUMIA

5 CAMIONEIROS/AS

 

OFICIAL 1ª OU 2ª

886151157

12 MESES DE EXPERIENCIA EN RUTAS INTERNACIONAIS

CAMBADOS

MECÁNICO-ELECTROMECÁNICO

12/2016/8145

OFICIAL DE 2º.

886-151-163

CARNET B

FP II EN MECÁNICA O ELECTROMÉCANICA.

12 MESES DE EXPERIENCIA EN MAQUINARIA DE CONSERVEIRA (EMPACADORA, CARREDORAS, CALDERAS, ETC). VALORARASE O TITULO DE CARRETILLEIRO, OPERADOR DE CALDEIRAS E MANIPULADOR DE ALIMENTOS

O GROVE

MARIÑEIRO

12/2016/8170

MARIÑEIRO PARA BUQUE DE PASAXE

886-151-163

REQUISITOS:

6 MESES DE ESPERIENCIA
MARIÑEIRO DE PONTE
BUQUE DE PASAXE OU RO-RO

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prevista realización na Escola de Formación Profesional Marítimo pesquera de BUEU:

Cursos PLAN AFD (Certificados de profesionalidade)  :

Operacións en Transporte Marítimo e Pesca de Baixura (equivalente a Patrón Costeiro Polivalente): Obter despacho do buque e arranchalo a son de mar. Organizar e realizar operación de manobra e carga do buque. Efectuar navegación. Organizar e controlar a seguridade, loita contra incendios e emerxencias de a bordo. Controlar os parámetros de funcionamento da máquina propulsora e equipos auxiliares. Organizar e realizar operación extractivas e de conservación da pesca.

Soldadura con electrodo Revestido e TIG: Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodo revestido. Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con nelectrodo consumible (TIG).

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG: Realizar soldaduras e prexeccións térmicas por oxigás. Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo consumible (MIG/MAG) e proxeccións térmicas con arco.

Información e Inscripción a vosa disposición no servizo de orientación laboral de VIlanova de Arousa 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN AFD 2016.

CURSOS PLAN A.F.D. 2016 É imprescindible estar inscritos na

 OFINA DE EMPREGO como demandantes

 Neste momento está todos pechados.

Lugar

Curso

Horas

Titulación

       
    
    
    
    
    
    
    

 

Lugar

Curso

Horas

Titulación

       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Para inscribirse acudir a la oficina de emprego correspondiente, o al servicio de Orientación de Vilanova de Arousa.

 

 

 

ESCOLA DE FP MARÍTIMO PESQUERA Tfno 986321143

2614 XXMAPX00 Certificado de FORMACION SANITARIA ESPECIFICA INICIAL (STCW 78/95) 35 24/06/2014

2351 XXMAPX00 MARIÑEIRO-PESCADOR 63 24/03/2014

2495 XXMAPX00 MARIÑEIRO-PESCADOR 63 02/06/2014

2517 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 08/05/2014

2518 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 13/06/2014

2530 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 23/06/2014

2580 XXMAPX00 Mariñeiro de ponte 78 21/04/2014

2587 XXMAPX00 Mariñeiro de ponte 78 05/06/2014

2613 XXMAPX00 Certificado de FORMACION SANITARIA ESPECIFICA INICIAL (STCW 78/95) 35 13/05/2014

2611 XXMAPN00 PATRON PORTUARIO 178 02/05/2014

2591 XXMAPX00 Mariñeiro de máquinas 78 15/05/2014

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listas de contratación temporal, XUNTA DE GALICIA 

  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: abrangue do 1 de marzo ao 15 de xullo de cada ano.

  AdxuntoTamaño
  (1) Decreto 37-2006.pdf479.05 KB
  (2) Artigo 9º e 10º Decreto 37-2006.doc26 KB

  PARA MAIS INFORMACIÓN CHAMAR A:

  981-545236//881-999006//981-541574//981957659//881999367//981545254

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CURSO PRECIOHORAS
FECHA DE INICIO TELÉFONO INFO.
CARRETILLERO
  TEORIA + PRÁCTICA
 986-55 4845
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
15DE 4:00 A 7:30 dA TARDE
 

986-55 4845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

¿Está de acuerdo con la compra de Vista Real para que este espacio sea público?
 

Quién está Online

Tenemos 5 invitados conectado
Banner