Ayuntamiento

Empleo y Cursos

 

Nueva capa...

Información Ofrecida polo Servizo de orientación Laboral do Concello de Vilanova De Arousa .

O Servizo de orientación laboral , leva funcionando no Concello de Vilanova dende 1998. Está ubicado na Casa de Cultura  do Esteiro.

E un Servizo dirixido ós demandantes de empleo, tanto desempregados como traballadores que desexen mellorar su carrera profesional.

A través deste servicio pretendese ampliar a información a disposición dos demandantes, prestar asesoramiento no proxecto individual en busca de emprego.

Analizalos itinerarios profesionales de cada demandante en función das súas capacidades e formación, a evaluación de aptitudes e, como consecuencia, contribuir a unha maior coincidencia da demanda e da oferta a través do análisis do mercado e do estudio do perfil profesional dos usuarios.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-Jefe de mantenimiento:

Buscamos a un mecánico industrial para integrar en el equipo de mantenimiento. Sus funciones serán el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos industriales, debe poseer experiencia en electromecánica, frio industrial, maquinaria de pesaje y envasadoras.

 

-Operario de mantenimiento:

Buscamos a un técnico que dependiendo del Jefe de mantenimiento se encargara de labores tanto de mantenimiento correctivo como preventivo de las instalaciones y equipos. Debe tener experiencia en electromecánica y maquinaria industrial.

 

Empresa: Leiro e Hijos, S.L.

Localidad: Portonovo (Sanxenxo)

Teléfono: 986 72 09 73 (Llamar de 10Am a 15Pm)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2017 (código de procedemento ED114A).

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cursos xunta: CNTG (centro de nuevas tecnologías)

 CURSO INICIO CURSOINICIO PLAZO FIN PLAZO  
Fundamentos de PRINCE2

Edición única (desempleados/as y

ocupados/as)

08/05/201702/02/201706/04/2017 Presencial
Certified Scrum Developer CSD de Scrum Alliance Única (Tarde)02/05/201702/02/201706/04/2017 Presencial
Virtualización y alta disponibilidad con Linux (LPIC-3)

Edición única

(desempleados/as y ocupados/as)

22/05/201702/02/201701/05/2017 Presencial
Business Analysis. Fundamentos y capacidades del análisis de negocio Única (Tarde29/05/201702/02/201701/05/2017 Presencial
Cloudera Developer Training for Spark and Hadood (CCA) - VIRTUAL

Edición única

(desempleados/as y ocupados/as)

29/05/201702/02/201704/05/2017 Virtual
Automatización de infraestructuras IT con Chef

Edición única

(desempleados/as y ocupados/as)

05/06/201717/02/201704/05/2017 Presencial
Automatización de infraestructuras IT con Chef

Edición única

(desempleados/as y ocupados/as)

05/06/201717/02/201704/05/2017 Presencial

 

  

Empresa situada en Ribadumia, precisa incorporar 1 electricista para traballar en frío industrial, na reparación de maquinaria de hostelería. Valorarase experiencia no sector e ganas de traballar. Ofrécese traballo estable en función da valía do candidato. O horario de traballo sería de 10:00h a 14:00h e de 16:00h a 20:00h, ainda que sería preciso ter disponibilidade horaria ante posibles averias. Os interesados poner contactar directamente coas empresas de contacto da empresa, Bea ou Óscar, no teléfono 986 72 40 19. Incorporación inmediata.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se necesitan ayudantes de cocina y cocineras/os para la zona de la Lanzada, (Sanxenxo). 

 

Salario: A Convenir.

Horario: A Convenir.

 

Teléfono de contacto: 603.41.67.24   Preguntar por José. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concello da Illa de Arousa

ANUNCIO da oferta de emprego público 2017.

Resolución do 8 de marzo de 2017 pola que se anuncia a oferta de emprego público de 2017.

Provincia: Pontevedra.

Corporación: A Illa de Arousa.

Oferta de emprego público correspondente ao exercicio de 2017.

Persoal funcionario:

Grupo, segundo o artigo 76 e a disposición transitoria terceira do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro: C1.

Clasificación: escala de Administración especial, subescala de servizos especiais.

Clase: policía local.

Denominación: axente policía local.

Número de vacantes: 1.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Abierto el plazo de solicitud de cita previa para el acceso a Tropa y Marinería correspondientes al ciclo 1 de la Convocatoria 2017.

Estos resultados de plazas se ofrecen a título informativo.

Solicita tu cita para realizar las pruebas de acceso hasta el 6 de abril de 2017.


Convocatoria Tropa y Marinería 2017


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bolsa de práctica laboral

CONVOCATORIA DE 200 BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL PARA A DEPUTACIÓN

E OS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA, ANO 2017.

Con fundamento no artigo 35.2.b da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do

réxime local (LRBRL), a Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión de 10

de febreiro de 2017, acorda aprobar a convocatoria de 200 bolsas de práctica laboral para a

Deputación e os concellos da provincia de Pontevedra.

Prazo de inscripción; do 14 de marzo ó 2 de abril. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empresa: EUROFIRMS ETT
Puesto: Técnico/a de Mantenimiento Almacén

Zona: Salnés

Descripción de la oferta: Para importante empresa del sector alimentación contratamos a un/a Técnico/a de Mantenimiento de Almacén para realizar las siguientes funciones:

- Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria.
- Realización de ajustes generales.
- Controlar y verificar equipos.
- Reparar instalaciones.
- Gestionar incidencias.

Requisitos: Imprescindible experiencia mínima de 2 años como mecánico/a industrial en almacén en empresas del sector alimentación.

Persona activa y comprometida con el trabajo. Incorporación Inmediata.

Si todavía no te has inscrito con nosotros y estás interesado/a puedes hacerlo en www.eurofirms.es y llama al 986 566 775 para solicitar entrevista

---------------------------------------------------------------------------------- 

D.O.G. DO 7 DE MARZO DE 2017.

RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

INSCRIPCIÓN :ata o día 24 de marzo de 2017

realización de probas:  13 de Maio de 2017

mais información no servizo de orientación laboral de Vilanova de Arousa. 


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deputación de Pontevedra

Bolsa de práctica laboral

CONVOCATORIA DE SEIS BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL PARA PERSOAS LICENCIADAS OU GRADUADAS EN HISTORIA OU EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN, CON DESTINO AO SERVIZO DE PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2017.

................................................................................................................................................................................................................ 

D.O.G. DO 9 DE FEBREIRO 2017 

RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de xuño e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

INSCRIPCIÓN PARA A CONVOCATORIA DE XUÑO: DO 13 Ó 24 DE MARZO.

INSCRIPCIÓN PARA A CONVOCATORIA DE SETEMBRO: DO 3 Ó 10 DEXULLO DE 2017. 

PROBA DE XUÑO: DÍA 2 DE XUÑO

PROBA DE SETEMBRO: DÍA 7 DE SETEMBRO.

LUGAR: IES ARMANDO COTARELO:. VILAGARCÍA.

 .........................................................................................................................................................................................................

dog do 27 de Xaneiro:

 Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

EXTRACTO da Orde do 15 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2017, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

BDNS (identif: 329855).

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Persoas beneficiarias

O alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia.

Segundo. Obxecto

Convocar, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2017, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDE do 22 de decembro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos

ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do

sistema educativo para o ano 2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-          Peón/oficial: es necesario mínimo dos años de experiencia, el perfil que encaja sería:


torner@/fresador@, control numérico y/o tradicional

Calderer@

Soldad@r con homologación TIG/MIG

Mandrinador

Lo que más nos urge en este momento es torner@/fresador@, la incorporación será inmediata


-          Verificador@: es un perfil más especializado, desempeñará funciones de medición de piezas con máquinas 3D para cotejo con plano, es necesario que posea formación de FPII o equivalente en área de mecanizado o similar, experiencia mínima 2 años, debe contar con altos conocimientos en metrología, interpretación de planos internacionales y familiarizado con sistemas de calidad.


La empresa está situada en Villagarcía, se ofrece jornada completa, contrato eventual con posibilidad de incorporación a plantilla

T.986 730 956 - F.986 913 006  
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 22 de decembro de 2016 pola que se modifica a Orde do 10 de febrero

de 2012 pola que se regula a proba para a obtención do título de bacharel para

persoas maiores de vinte anos na Comunidade Autónoma de Galicia----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Oferta:técnico de mantenimento:

Interesados/as enviar cv a: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla con elasunto: 17.020 TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO.

Realización de tareas de mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria e

instalaciones de la fábrica.

- Interpretación de planos.

- Gestión de subcontratistas y proveedores, en el área de mantenimiento.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Empresa: EUROFIRMS ETT
Puesto: Auxiliar de fábrica

Zona: Salnés

Descripción de la oferta: Para importante empresa del sector alimentación contratamos personal con experiencia en limpieza de atún.

Requisitos: Imprescindible experiencia mínima de 1 año en empresa del sector alimentación, realizando tareas iguales o similares a las ofertadas.

Buscamos una persona dinámica, responsable y con predisposición hacia el trabajo.

Si todavía no te has inscrito con nosotros y estás interesado/a puedes hacerlo en www.eurofirms.es y llama al 986566775 para solicitar entrevista.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qué es la Garantía Juvenil? 

Garantía Juvenil: La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes menores de 30 años al mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La Recomendación sobre la Garantía Juvenil establece que los jóvenes menores de 30 años puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 PROGRAMACIÓN AFD 2017

 BUEU

171 XXMAPX01 FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE 88

176 XXMAPX01 FORMACIÓN SANITARIA ESPECÍFICA INICIAL 38

175 XXMAPX00 BUQUES DE PASAXE 58

174 XXMAPX01 FORMACIÓN BÁSICA EN PROTECCIÓN MARÍTIMA 28

173 XXMAPX01 PATRÓN COSTEIRO POLIVALENTE 618

170 XXMAPX00 MARIÑEIRO-PESCADOR 78 23/02/2017

179 XXMAPX00 Mariñeiro de ponte 88

172 XXMAPX01 FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE 88

Bueu

164 FMEC0110 Soldadura con electrodo revestido e TIG

Valga 

117 FMEE0108 Operacións auxiliares de fabricación mecánica 518 23/03/2017

Para inscribirse acudir a la oficina de emprego correspondiente, o al servicio de Orientación de Vilanova de Arousa.RELACIÓN DE OFERTAS (actualizadas a data 17-04-2017)

Para acceder a estas ofertas é imprescindible que consten no seu currículo do Servizo Público de Emprego a experiencia e a formación que se require

Nº OFERTA

POSTO OFERTADO

LOCALIDADE

INFORMACIÓN

REQUISITOS

DATA

2832


Enfermeiro/a xeriatría

Vilanova

Información ofertas

Dipl. en enfermería. Xornada completa

04-04-2017

2831

Comercial

Itinerante

Mandar CV

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla


Comercial esp. en cuchilleria. Venta ao maior. Idade entre 30 e 50 anos. Exper. Nivel formativo mínimo; Ciclo medio

04-04-2017

2810

Mozo para almacén de electricidade

Valga

Información ofertas

Expe 6 meses. Formación F.P. en electricidade .Xornada completa

04-04-2017

2822

Instalador electricista

Vilanova

Información ofertas

Formación F.P. en electricidade .Xornada completa. Carné conducir.

04-04-2017

2806

Persoal limpeza

Vilagarcía

Información ofertas

Limpeza de área comercial. Limpeza manual e con máquina. Discapacidade. Carné conducir. Xornada completa

04-04-2017

2808

Responsable mantemento

Vilagarcía

Información ofertas

Exper mínima 36 meses. Pref. Discapacidade. Nivel formativo mínimo ciclo medio. Carné conducir. Xornada completa. Supervisión do estado do conxunto das instalación. Revisión e control do traballo.

04-04-2017

2809

Mozo de carga e descarga/Peón da industria

Vilagarcía

Información ofertas

Discapacidade compatible con esforzo físico. Carné conducir.

04-04-2017

2849

Caixeiro/repoñedor

Vilagarcía

Información ofertas

Exper. 6 meses. Discapacidade. Xornada completa.

04-04-2017

2886

Cociñeiro/a axt

Vilagarcía

Información ofertas

Idade entre 18 e 29 anos. Exper mínima 6 meses.

10-04-2017

2887

Camareiro/a

Vilagarcía

Información ofertas

Idade entre 18 e 29 anos. Exper mínima 6 meses.

10-04-2017

2906

Administrativo contable

Pontecesures

Información ofertas

Exp.36 meses na área de contabilidade e fiscal, imposto de sociedades e confección rentas. Carné conducir. Xornada parcial

10-04-2017

2943

Torneiro fresador oficial

Vilagarcía

Información ofertas

Expe.36 meses. Xornada completa

10-04-2017

3078

Enxeñeiro en mecánica industrial

Valga

Información ofertas

Tit. Enxeñeiro Técnico Industrial mecánico. Realización de planos de fabricación mecánica utilizando softwares de deseño: autocad/solid edge. Disp. Viaxar. Carné conducir. Xornada completa

17-04-2017

3091

Perruqueiro canino

Pontecesures

Información ofertas

Valorase curso de perruqueria canina. Xornada completa

17-04-2017

ofertas cambados. 20/04/2017


LOCALIDADE

OCUPACIÓN

OFERTA

INFORMACIÓN

CONTACTO

OUTROS DATOS

MEIS

CAMAREIRO/A

12/2017/2888

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTAS

886151157

EXPERIENCIA DE 6 MESES. MÁXIMO 40 ANOS DE IDADE. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDADE DE PERMANENCIA. XORNADA COMPLETA DE FIN DE SEMANA.

MEIS

AXUDANTE DE COCIÑA

12/2017/2930

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTAS

886151157

EXPERIENCIA DE 12 MESES. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDADE DE PERMANENCIA. XORNADA COMPLETA DE FIN DE SEMANA.
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prevista realización na Escola de Formación Profesional Marítimo pesquera de BUEU:

Cursos PLAN AFD (Certificados de profesionalidade)  :

Operacións en Transporte Marítimo e Pesca de Baixura (equivalente a Patrón Costeiro Polivalente): Obter despacho do buque e arranchalo a son de mar. Organizar e realizar operación de manobra e carga do buque. Efectuar navegación. Organizar e controlar a seguridade, loita contra incendios e emerxencias de a bordo. Controlar os parámetros de funcionamento da máquina propulsora e equipos auxiliares. Organizar e realizar operación extractivas e de conservación da pesca.

Soldadura con electrodo Revestido e TIG: Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodo revestido. Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con nelectrodo consumible (TIG).

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG: Realizar soldaduras e prexeccións térmicas por oxigás. Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo consumible (MIG/MAG) e proxeccións térmicas con arco.

Información e Inscripción a vosa disposición no servizo de orientación laboral de VIlanova de Arousa 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listas de contratación temporal, XUNTA DE GALICIA 

  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: abrangue do 1 de marzo ao 15 de xullo de cada ano.

  AdxuntoTamaño
  (1) Decreto 37-2006.pdf479.05 KB
  (2) Artigo 9º e 10º Decreto 37-2006.doc26 KB

  PARA MAIS INFORMACIÓN CHAMAR A:

  981-545236//881-999006//981-541574//981957659//881999367//981545254

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CURSO PRECIOHORAS
FECHA DE INICIO TELÉFONO INFO.
CARRETILLERO
  TEORIA + PRÁCTICA
 986-55 4845
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
 DE 4:00 A 7:30 dA TARDE
 

986-55 4845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

¿Está de acuerdo con la compra de Vista Real para que este espacio sea público?
 

Quién está Online

Tenemos 28 invitados conectado
Banner