Ayuntamiento

Empleo y Cursos

 

Nueva capa...

 

Información Ofrecida polo Servizo de orientación Laboral do Concello de Vilanova De Arousa .

O Servizo de orientación laboral , leva funcionando no Concello de Vilanova dende 1998. Está ubicado na Casa de Cultura  do Esteiro.

E un Servizo dirixido ós demandantes de empleo, tanto desempregados como traballadores que desexen mellorar su carrera profesional.

A través deste servicio pretendese ampliar a información a disposición dos demandantes, prestar asesoramiento no proxecto individual en busca de emprego.

Analizalos itinerarios profesionales de cada demandante en función das súas capacidades e formación, a evaluación de aptitudes e, como consecuencia, contribuir a unha maior coincidencia da demanda e da oferta a través do análisis do mercado e do estudio do perfil profesional dos usuarios.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Qué es la Garantía Juvenil?

Garantía Juvenil: La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes menores de 30 años al mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La Recomendación sobre la Garantía Juvenil establece que los jóvenes menores de 30 años puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cursos Plan A.F.D. 2016

 

Menores de 30 anos

Curso

Código

Horas

Centro/Entidade

Nivel académico requerido mínimo

Soldadura con electrodo revestido e TIG

FMEC0110

758

IES de Valga

ESO ou equivalente

 Para poder participar nos cursos de Formación Profesional Ocupacional é obrigatorio estar inscritos como demandantes de emprego e cumprir o requisito de nivel académico.stas accións formativas están dirixidas prioritariamente a persoas desempregadas.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DOG DO 3 DE MAIO DE 2016

 

 

ORDE do 12 de abril de 2016 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de estatísticos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ORDE do 12 de abril de 2016 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica industrial.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BOE DO 22/04/2016

II. AUTORIDADES Y PERSONAl

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Dirección General de la Policía, por la que se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía.

Se convocan 2.615 plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, de la Policía Nacional.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 dog do 19 de abril 2016

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDE do 4 de abril de 2016 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 dog do 13 de abril de 2016

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 6 de abril de 2016 pola que se convoca un curso de prevención de riscos laborais en actividades de tempo libre, nivel básico, para empregados públicos, traballadores por conta allea ou autónomos, empresarios e aquelas persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais, en particular na organización e xestión de actividades de tempo libre.

Requisitos dos participantes

Empregados públicos, traballadores por conta allea ou autónomos, empresarios e aquelas persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais, en particular na organización e xestión de actividades de tempo libre.

prazo de presentación de solicitudes será do 14 ao 23 de abril de 2016.

Información ampliada na páxina web <http://egap.xunta.es>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

 DOG DO 06/04/2016

OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDE do 15 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as correspondentes ao programa 2016

Poderán ser beneficiarios destas bolsas os solicitantes que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter licenciatura universitaria ou equivalente, segundo o Espazo Europeo de Educación Superior, cunha configuración curricular (expediente académico) en que predomine a formación en Historia e/ou Arquivística.

2. Ter acreditado dominio da lingua galega a nivel de iniciación mediante título oficial.

3. Non ter gozado con anterioridade á publicación da respectiva convocatoria de bolsas de ningunha bolsa das convocadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a organización e descrición de arquivos galegos.

4. Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda durante o período de duración das reguladas por medio desta orde.

 5. Non ter sido sancionado por infracción cometida por razón de bolsas concedidas para a organización e descrición de arquivos de interese galego

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVISO IMPORTANTE, ÚLTIMOS DÍAS!!!! Convocar as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria no ano 2016, conforme se dispón nas epígrafes seguintes:

Primeira. Condicións das persoas aspirantes

Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, apartado 5 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008).

4. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2015/16 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.

5. O alumnado matriculado durante o curso 2015/16 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:

5.1. Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.

5.2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.

CONVOCATORIA DE MAIO: PLAZO: DO 7-18 MARZO(AMBOS INCLUIDOS)

 CONVOCATORIA DE SETEMBRO: 1-8 DE XULLO (AMBOS INCLUIDOS)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ASISTENTE/A DOMICILIARIO/A PARA CUIDADO DE MENORES

Grupo Arestora precisa incorporar un/a ASISTENTE/A DOMICILIARIO/A para el cuidado de niños/as en la zona del Barbanza (A Coruña).

 ASISTENTE/A DOMICILIARIO/A para realizar labores del hogar en domicilio particular

requisitos: 

Experiencia previa realizando labores en el ámbito doméstico.

-Disponibilidad para trabajar a jornada partida y sábados por la mañana.

-Persona responsable con buenas habilidades sociales y comunicativas.

-Residencia en la zona del Barbanza y alrededores (Rianxo, Boiro, Ribeira, Pobra do Caramiñal, Noia, Padrón, Catoira, etc.) o con posibilidad de cambio de domicilio.

Interesados/as enviar CV a Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla o llamar al teléfono 881.98.78.13.

Asunto e-mail: Asistente domiciliario.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTAS DE EMPLEO
Puesto: Becario/a FEUGA Ingeniero/a Organización Industrial
Lugar de trabajo: Comarca del Salnés
Tareas a realizar:
- Colaborarás en diferentes proyectos de mejora continua.
- Tendrás la posibilidad de conocer de cerca el desarrollo de proyectos industriales en un ambiente multidisciplinar y enfocado a la mejora de procesos, calidad y eficiencias.
- Liderarás pequeños equipos de mejora y aprenderás de profesionales de la mejora continua.
Requisitos:
formación académica: Graduado/a en Ingeniería de Organizaciones en los tres últimos años en una universidad gallega.
Conocimientos requeridos: paquete Office y recomendable formación en el Lean manufacturing, Lean Six Sigma, 5S,
Contrato laboral: Bolsa FEUGA. 6 meses + 6 meses. Jornada Completa. 605 € mensuales brutos.
Competencias del puesto: Proactividad y facilidad de aprendizaje.
Contacto: enviar c.v a Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla (indicar en el asunto el título da oferta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSELLERÍA DE FACENDA


RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que, de conformidade co disposto no artigo 6 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, se acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas.

 

ANEXO II Listas que se abren


 

Corpos e escalas (persoal funcionario).

 

 

Grupo

Corpo/

escala

Denominación

A1

2068

Escala de biólogos/as

 

Grupos e categorías (persoal laboral).

 

 

Grupo

Categoría

Denominación

II

005

Profesor/a. Profesor/a titular. Profesor/a EXB. Mestre/a. Profesor/a de educación física. Profesor/a de matemáticas

II

040

Mestre/a especialista en educación infantil

III

005

Intendente. Encargado/a de establecemento. Encargado/a de almacén

III

078

Subgobernante/a

IV

001

Auxiliar gravación. Oficial/a 2ª linotipista. Auxiliar administrativo/a. Oficial/a 2ª administrativo/a. Técnico/a auxiliar en informática. Operador/a máquina elemental. Auxiliar

IV

009

Oficial/a 2ª agrario/a

 

ANEXO III Listas abertas


 

Corpos e escalas (persoal funcionario).

 

 

Grupo

Corpo/

escala

Denominación

A1

210A

Escala de inspección urbanística

A1

2061

Escala de arquitectos

A1

2064

Escala de enxeñeiros/as industriais

A1

2067

Escala de veterinarios/as

A1

2068

Escala de biólogos/as

A1

2086

Escala superior de finanzas

A1

2093-06

Escala de profesores numerarios. Especialidade en medicina subacuática e hiperbárica

A1

2093-07

Escala de profesores numerarios. Especialidade en intervencións subacuáticas e hiperbáricas

A1

2093-08

Escala de profesores numerarios. Especialidade en comunicacións

A1

2093-10

Escala de profesores numerarios. Especialidade en procesos sanitarios

A2

205F

Escala técnica de finanzas

A2

2077

Escala de enxeñeiros/as técnicos agrícolas

A2

2094-01

Escala de mestres de taller. Especialidade en traballos técnicos de mergullo


Grupos e categorías (persoal laboral).


Grupo

Categoría

Denominación

I

002

Titulado/a superior médico/a, médico/a xeriatra, médico/a CEI, médico/a adxunto/a, médico/a

II

002

ATS, enfermeiro/a, practicante, DUE

II

005

Profesor/a. Profesor/a titular. Profesor/a EXB. Mestre/a. Profesor/a de educación física. Profesor/a de matemáticas

II

040

Mestre/a especialista en educación infantil

III

005

Intendente. Encargado/a de establecemento. Encargado/a de almacén

III

065

Oficial/a 1ª cociña, oficial/a 1ª cociñeiro/a, xefe/a cociña, cociñeiro/a 1ª

III

069

Oficial/a servizos técnicos, oficial/a 1ª mantemento, oficial/a 1ª oficios varios, oficial/a de primeira

III

078

Subgobernante/a

IV

001

Auxiliar gravación. Oficial/a 2ª linotipista. Auxiliar administrativo/a. Oficial/a 2ª administrativo/a. Técnico/a auxiliar en informática. Operador/a máquina elemental. Auxiliar

IV

003

Auxiliar sanitario, auxiliar clínica, auxiliar psiquiátrico/a, auxiliar de enfermaría, coidador/a xeriátrico, coidador/a

IV

005

Oficial/a 2ª cociña, cociñeiro/a oficial/a 2ª

IV

009

Oficial/a 2ª agrario/a

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
ORDE do 2 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos
ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesiona
l do
sistema educativo para o ano 2016

 Datas e lugares de inscrición
A solicitude de inscrición, segundo o modelo do anexo I, para as probas de acceso aos
ciclos formativos de grao medio irá dirixida ao director ou á directora de calquera centro docente
público da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparta
ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2015/16. O prazo de presentación
estará abranguido entre os días 4 e 15 de abril de 2016, ambos os dous incluídos.

 As solicitudes deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario
normalizado (código de procedemento ED312C) dispoñible na sede electrónica da
Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es).

importante :As persoas que posúan un título de técnico de formación profesional ou o título de bacharelato unificado e polivalente (BUP) cumpren os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior e, xa que logo,

non terán que presentarse ás probas para acceder a estes ciclos formativos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2):
455 prazas.
– Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 50 prazas.
– Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3): 50 prazas.
– Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 200 prazas.
– Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 200 prazas.
– Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 250 prazas.
– Confección e mantemento de artes e aparellos (MAP005_2): 70 prazas

 Aproveitamentos forestais (AGA343_2): 100 prazas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DOG Núm. 248 Mércores, 30 de decembro de 2015 Páx. 51733
ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
III. Outras disposicións
Consellería de Economía, Emprego e Industria
ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras
do programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación
indefinida de persoas asalariadas
e se procede á súa convocatoria para o ano
2016.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 III. Outras disposicións
Consellería de Economía, Emprego e Industria
ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras
do programa de incentivos á contratación das persoas mozas inscritas no
Sistema nacional de garantía xuveni
l, con cargo ao Programa operativo de
emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DOG Núm. 248 Mércores, 30 de decembro de 2015 Páx. 51868
ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
III. Outras disposicións
Consellería de Economía, Emprego e Industria
ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases que regulan
as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas
de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, dirixido a mellorar a
empregabilidade e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no
ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito do Programa
operativo de emprego xuvenil
na Comunidade Autónoma de Galicia e se procede
á convocatoria para o ano 2016.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTAS: ACTUALIZADAS EL 01/02/2016

 http://www.ceg.es/docs/0/boletin_do_1_ao_7_de_febreiro_de_2016.pdf?lang=2

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nortempo Villagarcia ,selecciona limpiadoras de atún para empresa en O Grove, turno de tarde. Imprescindible experiencia en limpieza de atún. Enviar currículum a Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .

..........---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Estamos buscando mujeres para limpieza de atún con cuchillo.

Imprescindible experiencia.

Interesados enviar c.v. a : Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Contactar con Elena: 647 60 80 47 (horario de 9:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 de lunes a viernes)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OFERTA DE EMPLEO

Puesto: Mecánico de cerradora de envases de conserva

Lugar de trabajo: Comarca del Salnés

 

 

Tareas a realizar:

 

 

Asegurar la producción diaria de la línea de producción asignada.

 

Ajustar la línea en función de los parámetros exigidos.

 

Realizar autocontroles de calidad del producto.

 

Realizar intervenciones técnicas ante posibles averías.

 

Requisitos:

 

 

 

Formación académica: Ciclo Medio de Mecanizado.

Conocimientos requeridos: Conocimientos de mantenimiento industrial, especialmente en cerradoras, soldadoras y cizallas. Conocimientos en cierres.

Contrato laboral: Temporal.

Competencias del puesto: Experiencia previa en cerradoras.

Contacto: enviar c.v a Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 SE NECESITA CUIDADORA DE ANCIANOS INTERNA.

SE OFRECE:

-Dos semanas de descanso tras 15 días de trabajo con remuneración total del mes.

Interesados/as enviar CV a: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

ou chamar o 881.98.78.13

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OFERTAS :

Se necesita limpiadora para camping en O Terrón, Vilanova de Arousa.

Interesados llamar al tf 986-555055.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Técnico administrativo-comercial Departamento de Comercio Exterior 

Lugar de trabajo: Comarca del Salnés

Tareas a realizar: Apoyo al departamento de Comercio Exterior: gestión, control y seguimiento de pedidos. Contactos con clientes y operadores logísticos. Facturación y gestión de cobros.

Requisitos:

Formación académica: preferiblemente con conocimientos en comercio exterior y administración (FP / Diplomado en Comercio / ADE). Conocimientos requeridos: dominio de idiomas inglés y francés y conocimientos de alemán. Preferiblemente con alguna experiencia en comercio exterior. Competencias del puesto: persona organizada y responsable. Trabajo en equipo. Dinámica, con capacidad de trabajo y sobre todo disposición para asumir nuevas tareas y funciones

Contacto: enviar c.v a : Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla (indicando en el asunto el título de la oferta)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Empresa: EUROFIRMS ETT
Puesto: Técnico/a de troquelado

Zona: Pontevedra

Descripción de la oferta: Para empresa del sector de las Artes Graficas para realizar manipulado, plegado y troquelado.
Persona comprometida, responsable y con iniciativa

Requisitos: Ciclo Medio o Superior de Artes Gáficas. Experiencia de al menos 2 años.

Interesados/as inscribirse en http://www.eurofirms.es oferta Troquelador/a o enviar CV a Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SE NECESITA COCINERA O AYUDANTE DE COCINA , INTERESADOS LLAMAR A ROSA: TF: 686992911. SE TRABAJA A TURNOS.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TF OFERTAS : 886-151785

 

RELACIÓN DE OFERTAS (actualizadas a data 02-05-2016)

 

Para acceder a estas ofertas é imprescindible que consten no seu currículo do Servizo Público de Emprego a experiencia e a formación que se require

 

Nº OFERTA

POSTO OFERTADO

LOCALIDADE

INFORMACIÓN

REQUISITOS

DATA

3074

Torneiro fresador

Vilagarcía

Sección ofertas

Oficial. Exper. 12 meses. Valorase CM mecanizados. Carné conducir. Xornada completa

25/04/2016

3108

Albanel

Itinerante

Sección ofertas

oficial 1ª. Disp. Viaxar. Imprescindible Curso básico riscos laborais. Xornada completa

25/04/2016

3221

Soldador /Caldeireiro

Valga

Sección ofertas

Axt. Expe 12 meses. O ciclo medio de soldadura. Realizar traballos de soldadura e caldeirería de diferentes estruturas metálicas en ferro. Xornada completa

02/05/2016

3295

Técnico en telecomunicación

Vilagarcía

Sección ofertas

Idade máxima 35 anos. Ciclo Medio ou Ciclo Superior en telecomunicación. Carné conducir.Xornada completa.

02/05/2016

3290

Técnico mantemento equipos informáticos

Vilagarcía

Sección ofertas

Idade máxima 30 anos. Inscrito en Plan de Empleo Garantía Xuvenil. Ciclo medio ou Ciclo Superior en Informática. Carné conducir Reparación e instalación de equipos. Ordenes de taller montaxe dos equipos informáticos. Xornada completa

02/05/2016

3312

Camareira/o

Vilagarcía

Sección ofertas

Idade mínima 20 anos.

02/05/2016

3363

Torneiro fresador

Vilagarcía

Sección ofertas

Oficial. Exper. Idade máxima 50anos. Xornada completa

02/05/2016

3377

Camareiro/a

Vilagarcía

Sección ofertas

Ida entre 22 e 40 anos. Exper minima 12 meses.

02/05/2016

  

 

Ofertas Cambados: 11/04/2016

RELACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO (11/04/16)

 

LOCALIDADE

OCUPACIÓN

OFERTA

INFORMACIÓN

CONTACTO

OUTROS DATOS

GROVE

COCIÑEIRO/A

12/2016/2123

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS

886 151 157

24 MESES DE EXPERIENCIA. A TEMPO COMPLETO

RIBADUMIA

CARPINTEIRO METÁLICO

12/2016/2661

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS

886 151 157

36 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO A TEMPO COMPLETO

MEIS

DEPENDENTA DE SUPERPERMADO

12/2016/2433

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS

886 151 157

36 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO A TEMPO COMPLETO

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prevista realización na Escola de Formación Profesional Marítimo pesquera de BUEU:

Cursos PLAN AFD (Certificados de profesionalidade)  :

Operacións en Transporte Marítimo e Pesca de Baixura (equivalente a Patrón Costeiro Polivalente): Obter despacho do buque e arranchalo a son de mar. Organizar e realizar operación de manobra e carga do buque. Efectuar navegación. Organizar e controlar a seguridade, loita contra incendios e emerxencias de a bordo. Controlar os parámetros de funcionamento da máquina propulsora e equipos auxiliares. Organizar e realizar operación extractivas e de conservación da pesca.

Soldadura con electrodo Revestido e TIG: Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodo revestido. Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con nelectrodo consumible (TIG).

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG: Realizar soldaduras e prexeccións térmicas por oxigás. Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo consumible (MIG/MAG) e proxeccións térmicas con arco.

Información e Inscripción a vosa disposición no servizo de orientación laboral de VIlanova de Arousa 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN AFD 2016.

CURSOS PLAN A.F.D. 2016 É imprescindible estar inscritos na

 OFINA DE EMPREGO como demandantes

 Neste momento está todos pechados.

Lugar

Curso

Horas

Titulación

       
    
    
    
    
    
    
    

 

Lugar

Curso

Horas

Titulación

       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Para inscribirse acudir a la oficina de emprego correspondiente, o al servicio de Orientación de Vilanova de Arousa.

 

 

 

ESCOLA DE FP MARÍTIMO PESQUERA Tfno 986321143

2614 XXMAPX00 Certificado de FORMACION SANITARIA ESPECIFICA INICIAL (STCW 78/95) 35 24/06/2014

2351 XXMAPX00 MARIÑEIRO-PESCADOR 63 24/03/2014

2495 XXMAPX00 MARIÑEIRO-PESCADOR 63 02/06/2014

2517 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 08/05/2014

2518 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 13/06/2014

2530 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 23/06/2014

2580 XXMAPX00 Mariñeiro de ponte 78 21/04/2014

2587 XXMAPX00 Mariñeiro de ponte 78 05/06/2014

2613 XXMAPX00 Certificado de FORMACION SANITARIA ESPECIFICA INICIAL (STCW 78/95) 35 13/05/2014

2611 XXMAPN00 PATRON PORTUARIO 178 02/05/2014

2591 XXMAPX00 Mariñeiro de máquinas 78 15/05/2014

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listas de contratación temporal, XUNTA DE GALICIA 

  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: abrangue do 1 de marzo ao 15 de xullo de cada ano.

  AdxuntoTamaño
  (1) Decreto 37-2006.pdf479.05 KB
  (2) Artigo 9º e 10º Decreto 37-2006.doc26 KB

  PARA MAIS INFORMACIÓN CHAMAR A:

  981-545236//881-999006//981-541574//981957659//881999367//981545254

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CURSO PRECIOHORAS
FECHA DE INICIO TELÉFONO INFO.
CARRETILLERO
  TEORIA + PRÁCTICA
 986-55 4845
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
15DE 4:00 A 7:30 dA TARDE
 

986-55 4845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

¿Está de acuerdo con la compra de Vista Real para que este espacio sea público?
 

Quién está Online

Tenemos 6 invitados conectado
Banner