Ayuntamiento

Empleo y Cursos

 

Nueva capa...

Información Ofrecida polo Servizo de orientación Laboral do Concello de Vilanova De Arousa .

O Servizo de orientación laboral , leva funcionando no Concello de Vilanova dende 1998. Está ubicado na Casa de Cultura  do Esteiro.

E un Servizo dirixido ós demandantes de empleo, tanto desempregados como traballadores que desexen mellorar su carrera profesional.

A través deste servicio pretendese ampliar a información a disposición dos demandantes, prestar asesoramiento no proxecto individual en busca de emprego.

Analizalos itinerarios profesionales de cada demandante en función das súas capacidades e formación, a evaluación de aptitudes e, como consecuencia, contribuir a unha maior coincidencia da demanda e da oferta a través do análisis do mercado e do estudio do perfil profesional dos usuarios.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CADRO DE PERSOAL  A CONTRATAR POLO CONCELLO DE VILAVOVA DE AROUSA, A TRAVÉS DO PLAN CONCELLOAS 2017: PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS.

Categoría

Datas

Persoas

HORAS

MESES

PEONS O.P.

01/03/17-31/10/17

3

6

8

PEONS O. P.

01/05/17-31/12/17

2

6

8

PEONS O. P.

01/03/17-31/12/17

4

7

10

ALBANEIS

01/03/17-31/12/17

2

7

10

TRACTORISTA

01/03/17-31/10/17

1

6

8

TRACTORISTA

01/05/17-31/12/17

1

6

8

PALISTA

01/04/17-31/10/17

1

6

7

CHOFER

01/04/17-31/10/17

1

6

7

CONSERXE

01/05/17-31/09/17

1

7

4

AUX. TURISMO

01/05/17-31/09/17

1

7

4

PROG. WEB

01/03/17-31/12/17

1

7

10


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deputación de Pontevedra

Bolsa de práctica laboral

CONVOCATORIA DE SEIS BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL PARA PERSOAS LICENCIADAS OU GRADUADAS EN HISTORIA OU EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN, CON DESTINO AO SERVIZO DE PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2017.

................................................................................................................................................................................................................ 

D.O.G. DO 9 DE FEBREIRO 2017 

RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de xuño e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

INSCRIPCIÓN PARA A CONVOCATORIA DE XUÑO: DO 13 Ó 24 DE MARZO.

INSCRIPCIÓN PARA A CONVOCATORIA DE SETEMBRO: DO 3 Ó 10 DEXULLO DE 2017. 

PROBA DE XUÑO: DÍA 2 DE XUÑO

PROBA DE SETEMBRO: DÍA 7 DE SETEMBRO.

LUGAR: IES ARMANDO COTARELO:. VILAGARCÍA.

 .........................................................................................................................................................................................................

dog do 27 de Xaneiro:

 Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

EXTRACTO da Orde do 15 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2017, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

BDNS (identif: 329855).

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Persoas beneficiarias

O alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia.

Segundo. Obxecto

Convocar, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2017, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONVOCATORIA DE TRES BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL PARA PERSOAS COA TITULACIÓN DE ENXEÑARÍA DE MONTES, LICENCIATURA UNIVERSITARIA OU GRAO EN BIOLOXÍA E ENXEÑARÍA AGRARIA, CON DESTINO Á ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA AREEIRO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA.

CONVOCATORIA DE TRES BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL PARA PERSOAS CO TÍTULO DE ENXEÑERÍA DE MONTES, ENXEÑERÍA AGRARIA E LICENCIATURA OU GRAO EN BIOLOXÍA CON DESTINO NA ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA AREEIRO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

b.o.p. do11 de xaneiro de 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOG DO 12 DE XANEIRO DE 2017. 

IMPORTANTE!!!!!!!!!!!!!!

ORDE do 28 de decembro de 2016 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDE do 22 de decembro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos

ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do

sistema educativo para o ano 2017.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 22 de decembro de 2016 pola que se modifica a Orde do 10 de febrero

de 2012 pola que se regula a proba para a obtención do título de bacharel para

persoas maiores de vinte anos na Comunidade Autónoma de Galicia

------------------ ------------------------------

 se necesita axudante de panadería, repartidor para panadería en Cambados. Interesados chamar ó servizo de orientación: 986-554845

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Empresa: EUROFIRMS ETT
Puesto: Encargado/a Tienda de Alimentación

Zona: Pontevedra

Descripción de la oferta: Para importante empresa del sector alimentación contratamos a un Encargado/a de Tienda de Alimentación para realizar las siguientes funciones:

-Atención al cliente
-Responsable de la gestión de productos en tienda y reposición 
-Elaboración de producto en obrador, Corte (a cuchillo y máquina) y tratamiento del producto
-Responsable máximo del correcto mantenimiento del orden y limpieza del local
-Responsable del registro de ventas, arqueos y cierres diarios
-Gestión del equipo de dependientes/as
Requisitos: Imprescindible experiencia mínima de 2 años en venta de alimentación en tiendas especializadas y/o grandes superficies y comercio tradicional, se valorará conocimiento de corte de embutido (a cuchillo y a máquina)

Persona activa y comprometida con el trabajo. Incorporación Inmediata y disponibilidad para trabajar los fines de semana.

Si todavía no te has inscrito con nosotros y estás interesado/a puedes hacerlo en www.eurofirms.es y llama al 986 566 775 para solicitar entrevista.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oferta: programador cad-cam

Interesados/as enviar cv a: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla con el

asunto: 17.018 PROGRAMADOR/A CAD-CAM.

Oferta: técnico en prevención de riesgos laborales

Interesados/as enviar cv a: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla con el

asunto: 17.022 TÉCNICO/A SUPERIOR EN PRL.

Oferta: operario CNC

Interesados/as enviar cv a: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla con el

asunto: 17.017 OPERARIO/A CNC. Experiencia en manejo con puente grúa. Canet carretillero

 

Oferta:técnico de mantenimento:

Interesados/as enviar cv a: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla con elasunto: 17.020 TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO.

Realización de tareas de mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria e

instalaciones de la fábrica.

- Interpretación de planos.

- Gestión de subcontratistas y proveedores, en el área de mantenimiento.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Empresa: EUROFIRMS ETT
Puesto: Auxiliar de fábrica

Zona: Salnés

Descripción de la oferta: Para importante empresa del sector alimentación contratamos personal con experiencia en limpieza de atún.

Requisitos: Imprescindible experiencia mínima de 1 año en empresa del sector alimentación, realizando tareas iguales o similares a las ofertadas.

Buscamos una persona dinámica, responsable y con predisposición hacia el trabajo.

Si todavía no te has inscrito con nosotros y estás interesado/a puedes hacerlo en www.eurofirms.es y llama al 986566775 para solicitar entrevista.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE FACENDA

ORDE do 2 de decembro de 2016 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo de axudantes de carácter facultativo de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia.

------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------

Empresa: EUROFIRMS ETT
Puesto: Encargado/a de Carnicería/Charcutería

Zona: Pontevedra

Descripción de la oferta: Para reconocida importante empresa del sector alimentación contratamos a un Encargado/a de Carnicería/Charcutería para realizar las siguientes funciones:

-Atención al cliente
-Responsable de la gestión de productos en tienda y reposición 
-Elaboración de producto en obrador, Corte (a cuchillo y máquina) y tratamiento del producto
-Responsable máximo del correcto mantenimiento del orden y limpieza del local
-Responsable del registro de ventas, arqueos y cierres diarios
-Gestión del equipo de dependientes/as
Requisitos: Imprescindible experiencia mínima de 2 años en venta al corte de fiambres y curados en tiendas especializadas y/o grandes superficies y comercio tradicional, se valorará conocimiento de corte de jamón

Persona activa y comprometida con el trabajo. Incorporación Inmediata.

Si todavía no te has inscrito con nosotros y estás interesado/a puedes hacerlo en www.eurofirms.es y llama al 986 566 775 para solicitar entrevista.


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Empresa: EUROFIRMS ETT
Puesto: Operario/a Logística

Zona: Pontevedra

Descripción de la oferta: Para empresa del sector alimentación contratamos personal con experiencia realizando las siguientes funciones: Recepción y entrada de mercancías, control de stocks y traspasos, gestión de cargas y control de las mismas, Identificación de productos y pesaje en la recepción y elaboración de pedidos para expedición. Manejo de programa ERP libra o similar y Office.
Requisitos: Imprescindible experiencia mínima de 1 año en empresa del sector alimentación, realizando tareas similares a las ofertadas.

Se valorará formación universitaria o master en logística.

Buscamos una persona dinámica, responsable y con predisposición hacia el trabajo.

Si todavía no te has inscrito con nosotros y estás interesado/a puedes hacerlo en www.eurofirms.es y llama al 986566775 para solicitar entrevista.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qué es la Garantía Juvenil? 

Garantía Juvenil: La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes menores de 30 años al mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La Recomendación sobre la Garantía Juvenil establece que los jóvenes menores de 30 años puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 PROGRAMACIÓN AFD 2017

 BUEU

171 XXMAPX01 FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE 88

176 XXMAPX01 FORMACIÓN SANITARIA ESPECÍFICA INICIAL 38

175 XXMAPX00 BUQUES DE PASAXE 58

174 XXMAPX01 FORMACIÓN BÁSICA EN PROTECCIÓN MARÍTIMA 28

173 XXMAPX01 PATRÓN COSTEIRO POLIVALENTE 618

170 XXMAPX00 MARIÑEIRO-PESCADOR 78 23/02/2017

179 XXMAPX00 Mariñeiro de ponte 88

172 XXMAPX01 FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE 88

Bueu

164 FMEC0110 Soldadura con electrodo revestido e TIG

Valga 

117 FMEE0108 Operacións auxiliares de fabricación mecánica 518 23/03/2017

Para inscribirse acudir a la oficina de emprego correspondiente, o al servicio de Orientación de Vilanova de Arousa.


 

RELACIÓN DE OFERTAS (actualizadas a data 20-02-2017)

 

Para acceder a estas ofertas é imprescindible que consten no seu currículo do Servizo Público de Emprego a experiencia e a formación que se require

 

Nº OFERTA

POSTO OFERTADO

LOCALIDADE

INFORMACIÓN

REQUISITOS

DATA

1123

Albanel oficial. Traballo de vertical

Vilagarcía

Información ofertas

Expe 12 meses. Carne conducir. Imprescindible curso : Traballo en vertical e Riscos laboraes. Xornada completa

13-02-2017

1238

Técnico administrativo/ administrativo

Vilagarcía

Información ofertas

Exper. Minima 12 meses. Diplo en RR.LL. Ou Admon Empresas.

Exper. De contratos , altas S.S.Coñecementos da actual lexislación laboral

13-02-2017

597

Axente seguros

Itinerante

Enviar C.V.a

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Formación CM ou Bacharelato. Xornada completa. Contrato mercantil

20-02-2017

1294

Camareiro/a restaurante

Vilagarcía

Información ofertas

36 meses exper en sala. Xornada completa

20-02-2017

1343

Torneiro fresador

Valga

Información ofertas

Exper ou FP Mecanizados. Disp. Viaxar

20-02-2017

1369

Axente Seguros

Itinerante

Enviar C.V. a

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Idade ente 25 e 55 anos. Carne de conducir. Formación a cargo da empresa e documentación acreditativa da mesma

20-02-2017

1419

Técnico Mantemento Electromecánico

Vilagarcía

Información ofertas

Expe 36 meses. FP Mantenemento electromecánico/ C.Superior Mecatrónica industrial .Xornada completa

20-02-2017

1440

Axustador maquinas ferramentas con CNC

Vilagarcía

Información ofertas

Expe 36 meses. FP Mantenemento electromecánico. Expe 36 meses. FP Mantemento electromecánico/ C. Superior Mecatrónica industrial .Xornada completa

20-02-2017

1443

Mecánico-axustador de modelos fundición

Vilagarcía

Información ofertas

Expe 36 meses. FP Mantenemento electromecánico. Expe 36 meses. FP Mantemento electromecánico/ C.Superior Mecatrónica industrial .Xornada completa

20-02-2017

1481

Carpinteiro oficial 1ª

Vilagarcía

Información ofertas

Expe.12 meses Riscos laboraes básicos.Fabricación de mobiliario e/ou montaxe na obra. Xornada completa

20-02-2017

 

Ofertas Cambados. 17-02-2017 

 

O GROVE

CARNICEIRO/A

12/2017/1006

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTAS

886 151 156

10 MESES EXPERIENCIA NO GROVE A XORNADA COMPLETA.

O GROVE

COCIÑEIRA/O

12/2017/1000

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTAS

886 151 163

12 MESES EXPERIENCIA MÍNIMA. CONTRATO A TEMPO COMPLETO EN HOTEL.

RÍA DE AROUSA

MARIÑEIRO

12/2017/1232

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTAS

886 151 163

6 MESES DE EXPERIENCIA E TITULACIÓN

RÍA DE AROUSA

MAQUINISTA NAVAL DE 1ª e 2ª

12/2017/1246

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTAS

886 151 163

6 MESES DE EXPERIENCIA E TITULACIÓN

MEIS

PASTELERA/O

12/2017/1364

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTAS

886 151 156

3 MESES DE EXPERIENCIA. HORARIO NOCTURNO DE 3:00 A 10:00. PARA PREVISIBLE CONTRATACIÓN INDEFINIDA.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prevista realización na Escola de Formación Profesional Marítimo pesquera de BUEU:

Cursos PLAN AFD (Certificados de profesionalidade)  :

Operacións en Transporte Marítimo e Pesca de Baixura (equivalente a Patrón Costeiro Polivalente): Obter despacho do buque e arranchalo a son de mar. Organizar e realizar operación de manobra e carga do buque. Efectuar navegación. Organizar e controlar a seguridade, loita contra incendios e emerxencias de a bordo. Controlar os parámetros de funcionamento da máquina propulsora e equipos auxiliares. Organizar e realizar operación extractivas e de conservación da pesca.

Soldadura con electrodo Revestido e TIG: Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodo revestido. Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con nelectrodo consumible (TIG).

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG: Realizar soldaduras e prexeccións térmicas por oxigás. Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo consumible (MIG/MAG) e proxeccións térmicas con arco.

Información e Inscripción a vosa disposición no servizo de orientación laboral de VIlanova de Arousa 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listas de contratación temporal, XUNTA DE GALICIA 

  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: abrangue do 1 de marzo ao 15 de xullo de cada ano.

  AdxuntoTamaño
  (1) Decreto 37-2006.pdf479.05 KB
  (2) Artigo 9º e 10º Decreto 37-2006.doc26 KB

  PARA MAIS INFORMACIÓN CHAMAR A:

  981-545236//881-999006//981-541574//981957659//881999367//981545254

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CURSO PRECIOHORAS
FECHA DE INICIO TELÉFONO INFO.
CARRETILLERO
  TEORIA + PRÁCTICA
 986-55 4845
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
 DE 4:00 A 7:30 dA TARDE
 

986-55 4845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

¿Está de acuerdo con la compra de Vista Real para que este espacio sea público?
 

Quién está Online

Tenemos 11 invitados conectado
Banner