Empleo y Cursos

 

Información Ofrecida polo Servizo de orientación Laboral do Concello de Vilanova De Arousa . 

O Servizo de orientación laboral , leva funcionando no Concello de Vilanova dende 1998. Está ubicado na Casa de Cultura  do Esteiro.E un Servizo dirixido ós demandantes de empleo, tanto desempregados como traballadores que desexen mellorar su carrera profesional. A través deste servicio pretendese ampliar a información a disposición dos demandantes, prestar asesoramiento no proxecto individual en busca de emprego, analizalos itinerarios profesionales de cada demandante en función das súas capacidades e formación, a evaluación de aptitudes e, como consecuencia, contribuir a unha maior coincidencia da demanda e da oferta a través do análisis do mercado e do estudio do perfil profesional dos usuarios.

-----------------------------------

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
ORDE do 24 de novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras
aplicables á concesión das subvencións do programa de axuda ao alugamento de
vivendas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas
, a rehabilitación
edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

 

 Entre os fins da formación profesional para o emprego está promover que as compe­tencias profesionais adquiridas polos traballadores e traballadoras, tanto a través de pro­cesos formativos (formais e non formais) coma da experiencia laboral, sexan obxecto de acreditación, tal como se recolle no artigo 2.e) do Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego

Esta resolución ten por obxecto convocar, no ámbito da Comunidade Autónoma de Gali­cia, o procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiri­das polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, para un total de 2.110 prazas nas unidades de competencia das cualificacións profesionais de:

 

– Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 598 prazas.

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 562 prazas.

– Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 50 prazas.

– Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3): 50 prazas.

– Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 200 prazas.

– Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 300 prazas.

– Información xuvenil (SSC567_3): 50 prazas.

– Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 100 prazas.

    – Transporte sanitario (SAN025_2): 200 prazas.

 

Prazos de inscrición no procedemento

1.O prazo de inscrición para as unidades de competencia das cualificacións profesio­nais de atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2); atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2); servizos para o control de pra­gas (SEA028_2), xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3), socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2), socorrismo en instalacións acuá­ticas (AFD096_2) e información xuvenil (SSC567_3) será de 30 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

O prazo de inscrición para as unidades de competencia das cualificacións profesio­nais de extinción de incendios e salvamento (SEA129_2) e transporte sanitario (SAN025_2) abranguerá desde o 15 de febreiro ao 15 de marzo de 2015, ambos os dous inclusive.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNCIO do 21 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de
interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores
técnicos de formación profesional e profesores de escolas oficiais de idiomas en
varias especialidades.

Primeiro
Comunícase que está aberto o prazo para posibles interinidades ou substitucións para
o corpo de profesores técnicos de formación profesional (591) e de profesores de escolas
oficiais de idiomas (592), nas especialidades de:
– Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional:
Especialidade Titulación exixida
Instalacións electrotécnicas (591206) – Diplomado en:
• Radioelectrónica Naval.
• Informática.
– Enxeñaría técnica:
• Aeronáutica, especialidade en Aeronavegación.
• Electrónica.
• Industrial, especialidade en Electricidade, especialidade en Electrónica
Industrial, especialidade Enerxética.
• Informática.
• Telecomunicacións.
– Todas as titulacións superiores das anteriormente citadas.
– Licenciatura en
• Física.
• Informática.
– Grao, adaptado ao Espazo Europeo de Educación Superior, en:
• Arquitectura Naval.
• Enxeñaría da Enerxía.
• Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación.
• Enxeñaría Eléctrica.
• Enxeñaría Electrónica.
• Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática.
• Enxeñaría en Organización Industrial.
• Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque.
• Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais.
• Enxeñaría Mariña.
• Enxeñaría Mecánica.
• Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo.
• Enxeñaría Naval e Oceánica.
• Física.
• Óptica e Optometría.
– Outras titulacións de grao análogas ás anteriores.
CVE-DOG: yb0cydm4-v4s3-avx0-4hp6-6v8nj0omxoq7
DOG Núm. 231 Martes, 2 de decembro de 2014 Páx. 49655
ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
Especialidade Titulación exixida
Procesos comerciais e procesos de
xestión administrativa (591221 e
591222)
– Licenciatura en:
• Administración e Dirección de Empresas.
• Ciencias Actuariais e Financeiras.
• Economía.
• Ciencias Económicas.
• Ciencias Empresariais.
• Xestión e Administración Pública.
• Dereito.
• Documentación.
• Publicidade e Relacións Públicas.
– Grao, adaptado ao Espazo Europeo de Educación Superior, en:
• Administración e Dirección de Empresas.
• Ciencia Política e da Administración.
• Ciencias Empresariais.
• Comercio.
• Consultoría e Xestión da Información.
• Dereito.
• Dirección e Xestión Pública.
• Economía.
• Enxeñaría Informática.
• Información e Documentación.
• Relacións Laborais e Recursos Humanos.
• Turismo.
• Xestión de Pequenas e Medianas Empresas.
– Outras titulacións de grao análogas ás anteriores.
– Diplomado en:
• Bibloteconomía e Documentación.
• Ciencias Empresariais.
• Graduado Social.
• Relacións Laborais
• Xestión e Administración Pública.
– Enxeñeiro técnico en Informática de Xestión.
– Cuerpo de profesores de escolas oficiais de idiomas:
Especialidade Titulación exixida
Italiano (592012) – Licenciatura en:
• Filoloxía Italiana.
• Tradución e Interpretación ou Lingüística, sempre que se cursase italiano
como primeira lingua estranxeira.
• Grao, adaptado ao Espazo Europeo de Educación Superior

prazo: 10 dias naturais. (12/12/2014)

 RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2014 pola que se anuncia a convocatoria
para a concesión de diversas bolsas para a formación práctica no Parlamento
de Galicia.

A Mesa do Parlamento de Galicia, na súa reunión do 18 de novembro de 2014, acordou
aprobar as bases das convocatorias para a concesión das seguintes bolsas, relacionadas
todas coa actividade da institución:
a) 4 bolsas de formación en arquivo, biblioteca e documentación.
b) 1 bolsa de formación en comunicación institucional.
c) 2 bolsas de formación en publicacións.
d) 1 bolsa de formación en informática.
As bases están dispoñibles no BOPG núm. 375, do 19 de novembro de 2014, e na páxina
web do Parlamento de Galicia (www.parlamentodegalicia.es).
As solicitudes poderán presentarse no prazo de quince (15) días naturais desde o seguinte
ao desta publicación.
Santiago de Compostela, 19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOG do 20/11/2014

OPOSICIÓNS E CONCURSOS
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2014 pola que se convocan probas
selectivas para cubrir unha praza da categoría profesional diplomado/a en
Enfermaría, grupo II, pola quenda de promoción interna e pola quenda de acceso
libre, vacante no cadro de persoal laboral desta universidade.

 Quen desexe participar nestas probas selectivas deberá solicitalo ao reitor da USC
en solicitude segundo o modelo que figura como anexo IV a esta convocatoria, no prazo de
vinte (20) días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio desta
convocatoria no Boletín Oficial del Estado

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CONVOCATORIA DE 400 BOLSAS DE PRÁCTICAS LABORAIS EN EMPRESAS PRIVADAS
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Con fundamento no artigo 35.2 b) da lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, a
Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, en sesión celebrada o 4 de xullo do ano
2014, acorda aprobar a convocatoria de 400 bolsas de prácticas laborais no sector empresarial da
provincia de Pontevedra

...............................................................................................................................................................................

Qué es la Garantía Juvenil?

Garantía Juvenil: La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes menores de 25 años al mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Recomendación sobre la Garantía Juvenil establece que los jóvenes menores de 25 años puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.

MAS INFORMACIÓN SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2ª edición de la formación práctica en el marco del proyecto aQuelando3

La Diputación de Pontevedra, a través del proyecto de inserción sociolaboral aQuelando3 cofinanciado por el FSE, oferta 40 plazas para la realización de 300 horas de formación práctica en las siguientes especialidades formativas: ·        Atención sociosanitaria a personas en el domicilio ·        Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales ·        Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales ·        Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil     Las prácticas tendrán una duración de 300 h, la participación es gratuita y las personas participantes podrán tener derecho a percibir una beca de formación. Requisitos para participar ·        Estar inscrito como demandante de empleo en las oficinas del SPEG (Servicio Público de Empleo de Galicia) ·        Estar empadronado en algún ayuntamiento de la provincia de Pontevedra (a excepción de las personas empadronadas en los de Vigo y Pontevedra, por tener estos ayuntamientos proyectos propios) ·        Tener formación reglada u ocupacional, de por lo menos 300 h teóricas relacionadas con las especialidades formativas en las que se quieren realizar las prácticas, en el caso de "Atención sociosanitaria a personas en el domicilio", "Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales" y "Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil" ·        Tener formación reglada u ocupacional, de por lo menos 200 h teóricas relacionadas con las especialidades formativas en las que se quieren realizar las prácticas, en el caso de "Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales"    Las personas interesadas que cumplan los requisitos pasarán por un proceso de selección realizado por el personal técnico del proyecto aQuelando3. Las personas participantes podrán tener derecho a percibir una beca de formación. Inscripción ·        A través del formulario ·         Plazo: del 12 al 30 de mayo de 2014 Más información ·        Número de teléfono: 986 804 100, ext. 41252 ·        Dirección electrónica:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OS INTERESADOS EN PRESENTARSE ÓS EXÁMENES LIBRES PARA SACALA ESO. INTERESADOS INFORMACIÓN EN: SERVIZO DE ORIENTACIÓN DO CONCELLO, O ESTEIRO. TF: 986554845.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ORDE do 14 de xaneiro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 RENOVAR A DEMANDA DE EMPREGO :

 No Concello de Vilanova (na casa decultura do esteiro)  podes renovar a tua demanda( tarxeta) de emprego a través da pegada dixital. Para elo tan só tes que dar a túa huella dixital na oficina de emprego. A partires de ahí cada vez que teñas que renovala tarxeta podes facelo tanto na oficina de emprego, como na casa de cultura do Esteiro. Tamén podemos axudarte a renovala coas tuas claves a través de internet, para elo, tes que darte previamente de alta na túa oficina de emprego e solicitar a tuas claves.

Unha vez teñas o teu usuario e clave de acceso, dende a páxina de inicio do Portal

(http://emprego.xunta.es) pulsa o botón "Oficina Virtual de Emprego" e selecciona a opción "Entra na Oficina Virtual".

Tamén podes acceder dende o Portal de emprego coas tuas claves a seguinte información:

Demanda de Servizos

Listaxe de ofertas e Adscrición a oferta

Listaxe de cursos e Inscrición en cursos

Modificación do CV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ofertas de emprego: interesados llamar al servicio de orientación: 986-554845

 Se  necesitan Empacadoras, con experiencia. GRupo nexo infinity. TF 647608047.

Se necesita Responsable de Producción para fábrica de conservas: grupo nexo infinity.  Tf  : 647608047.

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS:tf: 986-542850

 actualizadas: 05/11/2014

 localidade ocupacion oferta contacto outros datos.
 o grove
 ayudante en estética 10429 986/542850

 preferiblemente mujer entre 20-45 años. conocimientos

en tratamientos de beleza

 ribadumia administrativo. 10888 986/542850 hombre 20-45 años con b. programa sicar

 

                                                                                                       OFICINA DE EMPREGO DE VILAGARCIA

 

 

               DEPARTAMENTO DE OFERTAS: 986.50.29.19

RELACIÓN DE OFERTAS  (actualizadas a data 24-11-2014)

Para acceder a estas ofertas é imprescindible que consten no seu currículo do Serzico Público de Emprego a experiencia e a formación que se require

Nº OFERTA

POSTO OFERTADO

LOCALIDADE

Contacto

REQUISITOS

DATA

10628

Mecánico de Bicicletas para cambios electrónicos

Vilagarcía

Información ofertas

Expe. 60 meses. Idade entre 25 e 40 anos. Técnico especializado en cambios electrónicos. Xornada parcial semanal

10/11/14

10730

Camareira axt

Vilagarcía

Información ofertas

Valorase expe como cociñeira.Xornada parcial mensual

18/11/14

10909

Albanel oficial 1ª

Vilagarcía

Información ofertas

Idade entre 33 e 50 anos.Exper.120 meses. Riscos laboraes nivel basico.Carné conducir.Xornada completa. Dispo viaxar

24/11/14

11129

Dep. Axt Panaderia/

confitería

Vilagarcía

Información ofertas

Idade entre 25 e 50 anos. Carné manipulador alimentos. Valorase experiencía camarero/a.Xornada completa

24/11/14

11135

Soldador

Vilagarcía

Información ofertas

Idad máxima 30 anos.Expe.  24 meses  en alguha  das siguintes soldaduras : Mig Mag/tTic/Arco eléctrico/Estructuras metálicas lixeras. Xornada completa

24/11/14

 

 

          


  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Curso de PRL, específico de
montaxe de Estructuras Organiza Concello de Vilanova de Arousa
Tubulares – 6 horas teoría +
6 horas de práctica
Datas: 27/09/2014 e 04/10/2014
Prezo: 100 €
Curso de PRL, específico
de Aparatos Elevadores
6 horas teoría + 2 prácticas
Data: 11/10/2014
Prezo: 75 €
Curso de PRL, específico de
Movemento de terras
6 horas teoría + 2 horas prácticas
Data: 18/10/2014
Prezo: 75 €
Dirixido a: Personas en Situación de desemprego
Prioridade para persoas empadroadas no concello de Vilanova

PLAN AFD 2014

 

CURSOS PLAN A.F.D. 2014 É imprescindible estar inscritos na

 OFINA DE EMPREGO como demandantes

 

 

Para inscribirse acudir a la oficina de emprego correspondiente, o al servicio de Orientación de Vilanova de Arousa.

CURSO

ENTIDADE

 HORAS

 TITULACIÓN

 INICIO

desenvolvemento de habilidades para a integración sociolaboral fund. amigos de Galicia
 148Nivel 2:  ESO o equivalente

 

 

 3570(NUEVO) ADGG0508 Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos  cAMBADOS 168 NIVEL 1
 
 

 

 

ESCOLA DE FP MARÍTIMO PESQUERA Tfno 986321143

2614 XXMAPX00 Certificado de FORMACION SANITARIA ESPECIFICA INICIAL (STCW 78/95) 35 24/06/2014

2351 XXMAPX00 MARIÑEIRO-PESCADOR 63 24/03/2014

2495 XXMAPX00 MARIÑEIRO-PESCADOR 63 02/06/2014

2517 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 08/05/2014

2518 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 13/06/2014

2530 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 23/06/2014

2580 XXMAPX00 Mariñeiro de ponte 78 21/04/2014

2587 XXMAPX00 Mariñeiro de ponte 78 05/06/2014

2613 XXMAPX00 Certificado de FORMACION SANITARIA ESPECIFICA INICIAL (STCW 78/95) 35 13/05/2014

2611 XXMAPN00 PATRON PORTUARIO 178 02/05/2014

2591 XXMAPX00 Mariñeiro de máquinas 78 15/05/2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listas de contratación temporal, XUNTA DE GALICIA 

  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: abrangue do 1 de marzo ao 15 de xullo de cada ano.

  AdxuntoTamaño
  (1) Decreto 37-2006.pdf479.05 KB
  (2) Artigo 9º e 10º Decreto 37-2006.doc26 KB

  PARA MAIS INFORMACIÓN CHAMAR A:

  981-545236//881-999006//981-541574//981957659//881999367//981545254

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CURSO PRECIOHORAS
FECHA DE INICIO TELÉFONO INFO.
CARRETILLERO
 49 €
TEORIA + PRÁCTICA
 986-55 46 93
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
20 EDE 4:00 A 7:30 dA TARDE
 

986-55 46 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva capa...
 

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

¿Está de acuerdo con la compra de Vista Real para que este espacio sea público?
 

Quién está Online

Tenemos 6 invitados conectado
Banner