Ayuntamiento

Ordenanzas e Regulamentos Municipáis
 
 

EN TRAMITACIÓN

 

ORDENANZAS FISCÁIS

ÍNDICE ORDENANZAS FISCAIS   Descargar PDF
   

 A)

 IMPOSTOS  

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (IBI). 

Descargar PDF

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVADES ECONÓMICAS (I.A.E).

Descargar PDF

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA (IMVTM).

Descargar PDF

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS (I.C.I.O).

Descargar PDF

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA (PLUSVALÍAS).

Descargar PDF
   
B) ORDENANZAS POR PRESTACIÓN DE SERVIZOS OU REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR SERVIZOS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA, GAS, ELECTRÍCIDADE E OUTROS ABASTECEMENTOS PÚBLICOS INCLUÍDOS OS DEREITOS DE ENGANCHE DE LIÑAS E COLOCACIÓN E UTILIZACIÓN DE CONTADORES E INSTALACIÓNS ANÁLOGAS, CANDO DITOS SERVIZOS OU SUBMINISTROS SEXAN PRESTADOS POR ENTIDADES LOCAIS.

Descargar PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).

Descargar PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA DE SUMIDORIOS E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS.

Descargar PDF

 ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. Descargar PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.

Descargar PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.

Descargar PDF

ORDENANZA REGULADORA DA ASISTENCIA E ESTANCIA NA GARDERÍA MUNICIPAL INFANTIL DE VILANOVA DE AROUSA.

Descargar PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR VISITAS Á CASA MUSEO DE VALLE INCLÁN E XULIO CAMBA.

Descargar PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR INMOBILIZACIÓN, RETIRADA, DEPÓSITO E CUSTODIA DE VEHÍCULOS ABANDONADOS OU ESTACIONADOS DEFECTUOSA OU ABUSIVAMENTE NA RÚA.

Descargar PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS DE AUTOTAXIS E DEMAIS VEHÍCULOS DE ALUGUER.

Descargar PDF


ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR SERVIZOS DE MATADOIROS, LONXAS E MERCADOS, ASÍ COMO A CARREXA DE CARNES, SE HOUBERA DE EMPREGARSE DUN XEITO OBRIGATORIO, E SERVIZOS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE ABASTOS, INCLUÍDA UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE PESAR E MEDIR.

Descargar PDF

 ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR SERVIZOS ESPECIAIS

Descargar PDF

 

 

 

C) 

ORDENANZAS FISCAIS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL:

 

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE SUBMINISTRACIÓN DE INTERESE XERAL.

Descargar PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR INSTALACIÓN DE POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIÓNS OU RECREO, SITUADOS EN TERREO DE USO PÚBLICO MUNICIPAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS NA RÚA E AMBULANTES E RODAXE CINEMATOGRÁFICA.

Descargar PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS NA VÍA PÚBLICA.

Descargar PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRARÚAS E RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS DE CALQUERA CLASE.

Descargar PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR TENDIDOS, CANALIZACIÓNS E GALERÍAS PARA ÁS CONDUCCIÓNS DE ENERXÍA ELECTRICA, AUGA, GAS OU CALQUERA OUTRO FLUÍDO, INCLUIDOS OS POSTES PARA LIÑAS, CABLES, PALOMILLAS, CAIXAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCCIÓN OU DE REXISTRO, TRANSFORMADORES, RAÍS, BÁSCULAS, APARATOS PARA A VENDA AUTOMÁTICA E OUTROS ANÁLOGOS QUE SE ESTABLEZAN SOBRE VÍAS PÚBLICAS OU OUTROS TERREOS DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL OU VOEN SOBRE OS MESMOS.

Descargar PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MERCADORÍAS, MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN, REFUGALLOS, VALADOS, PUNTAIS, ASNILLAS, ANDAMIOS E OUTRAS INSTALACIÓNS ANÁLOGAS.

Descargar PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS, TABOADOS E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDADE LUCRATIVA.

Descargar PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR APERTURA DE GABIAS, EXPLORACIÓNS E CALAS EN TERREOS DE USO PÚBLICO LOCAL, INCLUSIVE ESTRADAS, CAMIÑOS E DEMAIS VÍAS PÙBLICAS LOCAIS, PARA A INSTALACIÓN E REPARACIÓN DE CANOS, CONDUCCIÓNS E OUTRAS INSTALACIÓNS, ASÍ COMO CALQUERA REMOCIÓN DE PAVIMENTO OU BEIRARRÚAS NA VÍA PÚBLICA.

Descargar PDF
   
D) CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS: 

ORDENANZA XERAL DE CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS.

Descargar PDF
   
E) ACORDOS REGULADORES DE PREZOS PÚBLICOS 

ACORDO DE ESTABLECEMENTO DE PREZO PRIVADO DOS FOLLETOS E DA REVISTA "CUADRANTE" Á VENDA NA CASA DO CUADRANTE, SEDE DO MUSEO VALLE-INCLÁN, DE VILANOVA DE AROUSA.

Descargar PDF

REGULAMENTOS E ORDENANZAS NON FISCÁIS

 INDICE DE REGULAMENTOS E ORDENANZAS NON FISCAIS  Descargar PDF
   
 ORDENANZAS MUNICIPAIS DE MEDIO AMBIENTE:  

DISPOSICIÓNS COMÚNS ÁS ORDENANZAS MUNICIPAIS DE PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE NO CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA.

Descargar PDF

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DOS VERQUIDOS NON DOMÉSTICOS DE AUGAS RESIDUAIS.

Descargar PDF

ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Descargar PDF

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE CONTENEDORES NA VÍA PÚBLICA.

Descargar PDF

ORDENANZA MUNICIPAL DE ZONAS NATURAIS E ESPACIOS VERDES.

Descargar PDF

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

Descargar PDF

REGULAMENTO DE SERVIZO DE VERQUIDOS Á REDE DE SUMIDOIROS DA MANCOMUNIDADE DO SALNÉS.

Descargar PDF

ORDENANZA XERAL REGULADORA DE DESGUACES DE ARTEFACTOS VELLOS EN DESUSO EN PRAIAS OU ZONAS DO LITORAL COSTEIRO NO TERMINO MUNICIPAL DE VILANOVA.

Descargar PDF
   
   OUTROS REGULAMENTOS E ORDENANZAS :  

REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE AUGAS.

Descargar PDF

REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DA GARDERÍA INFANTIL DE VILANOVA DE AROUSA.

Descargar PDF

ORDENANZA MUNICIPAL DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.

Descargar PDF

REGULAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS E TERREOS ANEXOS.

Descargar PDF

 REGULAMENTO DO FUNCIONAMENTO DO VIVEIRO DE EMPRESAS
  Descargar PDF

REGULAMENTO INTERNO DAS CASAS-MUSEO RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN E JULIO CAMBA.

Descargar PDF

REGULAMENTO ESPECIAL DE HONRAS E DISTINCIÓNS.

Descargar PDF

 

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 8 invitados conectado
Banner