Ayuntamiento

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

  

PREMIOS E CONCURSOS: 

 

 I Premio De Poesía Florencio Delgado Gurriarán

O Concello de Vilamartín de Valdeorras convoca o Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán.

O concurso resolverase nun único premio de 3000 euros máis a publicación da obra cunha tirada duns 1000 exemplares, dos cales o/a gañador/a recibirá 50 exemplares.

1. Os textos presentados deberán estar escritos en lingua galega.
2. Os textos presentaranse mecanografados en folios tamaño DIN A 4 a dobre cara. Entregaranse 6 copias da obra co formulario
de inscrición correctamente cuberto, no caso de presentación física a través de Rexistro ou correo postal.
3. Os orixinais presentados deberán ser textos orixinais e inéditos, cun mínimo de 30 versos e un máximo de 200 versos.
4. Poden presentar escritos persoas de calquera nacionalidades. Cada persoa pode presentar máis dun texto a concurso.

prazo para presentar poemas estará aberto ata o 15 de setembro de 2018
Máis información en https://asletrasdeflorencio.gal/premio-de-poesia/

 

 Convocatoria Do Concurso De Relatos De Muller "Matilde Bares" En Bueu (Pontevedra)

O concurso pretende fomentar a través da creación literaria a difusión da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.
A dotación do premio é de 1.500 euros. O prazo de presentación é ata o 28 de decembro. Máis información: www.boppo.depo.gal do 29 de maio. www.boppo.depo.gal
Bueu (Pontevedra)

O concurso pretende fomentar a través da creación literaria a difusión da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.
A dotación do premio é de 1.500 euros.
O prazo de presentación é ata o 28 de decembro. Máis información: www.boppo.depo.gal do 29 de maio. www.boppo.depo.gal

 

Premio Para A Mocidade Por Iniciativas De Desenvolvemento Rural

 

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) convoca a novena edición dos premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural.

Os premios que se convocan correspóndense coas seguintes categorías:

– Categoría mozos, para aquelas iniciativas levadas a cabo por mozos/as que constitúan unha aposta polo presente e o futuro do medio rural galego e da súa poboación. Para estes efectos, terán a consideración de mozos ou mozas quen non teña máis de corenta anos na data en que finalice o prazo para presentar a candidatura ou, no caso de persoas xurídicas, cando polo menos o 25 % dos seus membros cumpran este requisito.

– Categoría proxectos culturais e de recuperación patrimonial no medio rural, para todos aqueles proxectos orientados á posta en valor, conservación e recuperación de elementos patrimoniais do rural galego, así como aqueles aspectos da nosa cultura que se constitúen como sinais de identidade do medio rural.

– Categoría proxectos de interese social, orientados cara á integración dos colectivos máis desfavorecidos e que procuren a inserción social ou o coidado dos nosos maiores.

– Categoría turismo, para recoñecer aquelas iniciativas que contribúan ao desenvolvemento económico a través da potenciación da ampla riqueza dos recursos turísticos do medio rural de Galicia.

– Categoría sector agro-gandeiro, dirixida a proxectos desenvolvidos dentro dos sectores da gandaría, a agricultura e/ou o a transformación agroalimentaria que aposten polo valor engadido na súa produción.

– Categoría mulleres, orientada ás iniciativas levadas a cabo polas mulleres no medio rural, desde unha óptica de igualdade e progreso, en que serán fundamentais valores como o asociacionismo, a profesionalización e a innovación.

– Categoría innovación tecnolóxica, dirixida ás iniciativas desenvolvidas no medio rural galego que incorporen a innovación para obter un novo produto ou mellorar a calidade nos seus produtos ou servizos, para diminuír custos, para ofrecer unha maior gama de produtos ou servizos ou para seren máis rápidas na súa introdución no mercado.

– Categoría premio á loita contra o abandono e en prol da mobilidade de terras agrarias, destinada a premiar as iniciativas que puxesen en marcha proxectos ou experiencias que contribúan, directa ou indirectamente, a loitar contra o abandono de terras agrarias ou a favor da recuperación daquelas que xa están en situación de abandono, ou ben á visibilización deste como un problema grave para o conxunto da sociedade galega.

Cada un dos premios constará dun diploma e unha dotación en metálico de 10.000 €.

Os criterios de valoración das iniciativas son:
1. Contribución da iniciativa á actividade económica do territorio en que se desenvolve.
2. Grao de contribución á creación de emprego.
3. Grao de sustentabilidade da iniciativa desde o punto de vista económico, ambiental e sociocultural.
4. Contribución á incorporación e inserción laboral da muller.
5. Grao de consolidación da iniciativa.
6. Grao de innovación, excelencia e orixinalidade.
7. Gao de contribución á inserción de colectivos ou persoas socialmente desfavorecidas.
8. Grao de implicación en políticas de igualdade.
9. Grao de apoio social.

prazo para presentar candidaturas estará aberto ata o 18 de xullo de 2018.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento MR709A
Máis información no DOG do 18 de maio de 2018 e en http://agader.xunta.gal/gl/linas-de-axuda

 

XV Edición Do Premio De Ilustración E Narración Pura E Dora Vázquez


A Deputación de ourense convoca a XV edición do Premio de ilustración e narración “Pura e Dora Vázquez” de literatura infantil e xuvenil, nas modalidades de narración e ilustración.

 Modalidade ilustración:
Poderán concorrer ao premio ilustradores de calquera nacionalidade que presenten a súas ilustracións e orixinais, non menos de dez, tomando como base o texto premiado na modalidade de narración deste «XV Premio Pura e Dora Vázquez» de narración xuvenil.
As ilustracións deberán adaptarse ao tamaño do libro, que será o seguinte:
a) Ilustración de portada: 145 x 210 mm, tamaño visible da portada co libro pechado, sen sangue. 513,6 x 216 mm, tamaño total incluído solapas, contraportada e sangue.
b) Ilustracións interiores: 296 x 216 mm, sobre páxina con sangue.
prazo de admisión de orixinais remata o 3 de setembro de 2018.
Para esta modalidade de ilustración establécese un premio de 1.500 €.

A presentación dos orixinais, tanto para ilustración coma para narración, unicamente poderá realizarse do seguinte xeito:
a) De maneira presencial, entregando un exemplar da obra en sobre pechado indicando no seu exterior «Premio Pura e Dora Vázquez, modalidade de narración ou ilustración, na oficina de asistencia ao cidadán en materia de rexistros.
b) Remitindo por correo certificado o exemplar da obra en sobre pechado, indicando no seu exterior «Premio Pura e Dora Vázquez, modalidade de narración ou ilustración», ao seguinte enderezo:
Deputación Provincial de Ourense
Rexistro Xeral
Rúa do Progreso, 32
32003 Ourense
As obras remitidas irán asinadas exclusivamente con pseudónimo.
Dentro do sobre introducirase outro sobre pechado en cuxo exterior figurará o pseudónimo do autor e título da obra, e no seu interior os seguintes datos: título da obra, nome e apelidos e pseudónimo do autor, enderezo postal, teléfono, enderezo electrónico e unha fotocopia do DNI.


Máis información no BOP de Ourense do 11 de abril de 2018 e en  https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=82&fecha=20180411#page=3

  

III Concurso Musical “Quero Cantar”

 

A Deputación da Coruña convoca o III Concurso musical “Quero Cantar”
 
Pode participar calquera grupo ou solista de ámbito galego que presente e interprete unha composición con letra e música orixinais e inéditas. En función das idades establécense as seguintes categorías:
Categoría A. Infantil
Idade: ata 12 anos
Número máximo de compoñentes : 12
Categoría B. Xuvenil
Idade: de 13 a 16 anos
Número máximo de compoñentes: 12
Para a categoría A permítese que, incluída no límite de 12 participantes, haxa unha persoa que supere o límite de idade.
Para a categoría B, igualmente dentro do límite de 12 participantes, tamén se permite unha persoa que supere o límite de idade

Premios:
Premios 1ª Fase do concurso:
5 primeiros clasificados en cada categoría: Gravación en estudio da canción e edición no CD denominado Quero Cantar 18
Premios da Gala final:
1º clasificado en cada categoría: 
Gravación dun videoclip da canción gañadora
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 1.500 €.
2º clasificado en cada categoría:
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 1.000 €.
3º clasificado en cada categoría:
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 500 €.

prazo para presentarse ao concurso estará aberto ata o 19 de outubro de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 24 de abril de 2018 e en www.querocantar.gal

 

XXIX Premio Literario Camilo José Cela

O Concello de Padrón convoca o Concurso de Narrativa " XXIX Premio Literario Camilo José Cela":

Bases:

Establécese un premio de 1.500 euros e unha figura do escritor Camilo José Cela para a obra seleccionada polo xurado.

Os relatos terán unha extensión de 12 a 25 folios,  mecanografiados ou escritos en formato  word, a dobre espazo, con tipo de letra  Arial e tamaño 12. Deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou castelán.

prazo de entrega dos relatos estará aberto ata o 16 de xullo de 2018. 
Presentaranse no rexistro xeral de entrada de documentos do Concello de Padrón, situado na planta baixa da casa consistorial, na dirección Rúa  Longa  n° 27,  C. P. 15900, Padrón (A Coruña), por  quintuplicado exemplar, sen firma e cun lema. Achegarase ademais un sobre pechado no que figure por fóra dito lema e dentro indicarase o nome, apelidos, DNI, teléfono e dirección de correo electrónico e dirección de correo ordinario do autor ou autora do traballo e unha declaración asinada polo mesmo ou a mesma de que o relato se axusta ás normas establecidas na base segunda. Só se abrirá o sobre do traballo premiado.

O xurado, designado por resolución do alcalde do Concello de Padrón. Esta resolución farase pública no taboleiro de anuncios do concello.

O relato premiado pasará a ser propiedade do Concello de Padrón, que se reserva o dereito de publicalo e o autor ou autora deberá enviar o relato premiado en soporte dixital ao departamento de cultura do Concello de Padrón

Non poderán presentarse a este concurso os autores premiados en anteriores convocatorias.

Máis información na OMIX de Padrón, teléfono 981 811 329

http://padron.gal/

 

Eustory 2018

Eustory é unha rede de entidades civís europeas que organiza concursos de historia para mozos e mozas.

Que é patrimonio, que o conforma e que non, que merece ser conservado ou porqué certos bens son destruídos son algúns dos temas que che propoñen investigar nesta undécima edición de  EUSTORY, que versa sobre patrimonio histórico.

participación está aberta aos alumnos de 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato, FP regrada e ESPA menores de 21 anos. Os traballos pódense realizar de maneira individual ou en grupo, e mesmo poden ser ata dunha clase completa. Iso si, só se permite
un traballo por persoa ou grupo.
formato de presentación é libre. Pode tratarse dun traballo escrito pero tamén de presentacións con diapositivas, fotografías, mapas, documentos audiovisuais, composicións musicais, obras artísticas, pezas teatrais,  receitas culinarias, etc.

En resumo, tes que presentar:
Traballo.
Informe de procedemento, onde expliquedes a organización do traballo (dificultades, fases, axudas externas, etc.), as fontes de información utilizadas (bibliografías, arquivos, páxinas web, etc.) e as conclusións onde indiquedes o que aprendestes
e para que vos serviu.
Informe do titor sobre as condicións previas do grupo ou o marco particular no que se inscribe o proxecto e a súa impresión xeral do traballo presentado así como dos participantes.

Premios:
1 Primeiro premio de 2.500 € Alumnos - 1.250 € Titor
4 Segundos premios de 1.000 € Alumnos - 500 € Titor
5 Terceiros premios de 500 € Alumnos - 250 € Titor
10 Accésit de 200 € Alumnos - 100 € Titor

O prazo para presentar traballos estará aberto ata o día 18 de agosto de 2018.

http://eustory.es/


 

  

  

   

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 21 invitados conectado
Banner