Ayuntamiento

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

  

PREMIOS E CONCURSOS: 

 

 XVI Certame De Fotografía Ambiental Do Concello De Arteixo

O concello de Arteixo convoca o XVI certame de fotografía ambiental.
O obxecto do certame será a realización de fotografías que promovan a reciclaxe e unha xestión responsable dos residuos no Concello de Arteixo.
Poderán participar no certame todas aquelas persoas que o desexen, podendo presentar dúas fotografías por concursante, como máximo.
As fotografías presentaranse obrigatoriamente en papel fotográfico, cun tamaño mínimo de 20x25 cm. e máximo de 30x40 cm. e irán centradas e montadas sobre unha cartolina de 40x50 cm. branca ou negra.
Queda a libre elección dos participantes o tipo de técnica a empregar (analóxica ou dixital) e a modalidade branco e negro ou cor. Así mesmo, deberase achegar unha copia nun CD, en formato JPEG, PNG ou TIFF, da fotografía cunha resolución mínima de 200 ppp e tamaño mínimo 800x600 px.
Si algunha das fotografías presentadas recollera primeiros planos, deberase, con carácter xustificativo, presentar unha fotografía dixital anexa (JPEG, PNG ou TIFF), cunha vista o suficientemente ampla onde se recolla o primeiro plano e no que se constate que foi tomada no Concello de Arteixo.

O enderezo de recepción é o seguinte:
“XVI Certame de Fotografía Ambiental”
Departamento de Medio Ambiente.
Travesía de Arteixo, 243 – 1º 15142 Arteixo”

Premios:
1º Premio Xeral: 500,00 €
2º Premio Xeral: 400,00 €
3º Premio Xeral: 300,00 €
Premio ao Millor Fotógrafo Local: 300 € (persoas empadroadas sen límite de idade)
Premios ao Millor Fotógrafo Local Xoven: 300 € (persoas empadroadas menores de 16 anos)

prazo para enviar as fotogarafías estará aberto ata o 22 de xuño de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 9 de abril de 2018 e na OMIX de Arteixo, teléfono 981 602 413

 

Eduemprende Idea 2018

 

O Instituto Galego de Promoción Económica convoca o concurso Eduemprende Idea 2018, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, co fin de valorar e premiar proxectos de empresa que presente o alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.

Requisitos:
a) Estar matriculado no curso 2017/18 nas ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.
b) A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

Modalidades e características dos premios

Premiaranse os tres mellores proxectos de empresa de cada modalidade.
1. Modalidade A: ciclos de grao superior.
– Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
– Asesoramento técnico do Igape.
– Dotación económica:
1º premio: 3.000 euros.
2º premio: 2.000 euros.
3º premio: 1.000 euros.

2. Modalidade B: ciclos de grao medio.
– Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
– Asesoramento técnico do Igape.
– Dotación económica:
1º premio: 3.000 euros.
2º premio: 2.000 euros.
3º premio: 1.000 euros.

As persoas interesadas deberán cubrir previamente un formulario descritivo do proxecto para o cal optan aos premios a través da aplicación establecida no enderezo da internet http://www.tramita.igape.es
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 4 de maio de 2018.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento IG650A
Máis información no DOG do 4 de abril de 2018 e en www.igape.es 
Teléfono: 900 815 151


I Premio CGAC De Investigación E Ensaio Sobre Arte Contemporánea

O Centro Galego de Arte Contemporánea convoca o I Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea para o ano 2018

Requisitos de participación
Poderá optar a este premio calquera persoa física, maior de idade, que presente textos inéditos escritos en galego conforme a normativa vixente, en relación con labores de investigación e produción de pensamento en arte contemporánea.

Os textos que se presenten serán de tema libre, sobre aspectos da arte contemporánea, terán un carácter divulgativo e, na medida do posible, evitarase a utilización dunha linguaxe e unha estrutura excesivamente académica. A extensión dos orixinais abranguerá entre 150.000 e 450.000 caracteres, incluídos espazos.

Presentaranse 5 copias do texto en exemplares separados, paxinados e grampados ou encadernados, en formato DINA4, mecanografados, a dobre espazo e por unha soa cara. Na portada do texto indicarase exclusivamente o título e/ou lema. Non deberá figurar ningún dato que poida identificar a persoa participante, e polo tanto, romper o anonimato.

Haberá un único premio de 3.000 €

prazo para presentar traballos estará aberto ata o 15 de xuño de 2018
Poden presentarse a través de https://sede.xunta.es co procedemento CT143A
Máis información no DOG do 3 de abril de 2018 e en http://cgac.xunta.gal/

 

XXIX Premio Literario Camilo José Cela

O Concello de Padrón convoca o Concurso de Narrativa " XXIX Premio Literario Camilo José Cela":

Bases:

Establécese un premio de 1.500 euros e unha figura do escritor Camilo José Cela para a obra seleccionada polo xurado.

Os relatos terán unha extensión de 12 a 25 folios,  mecanografiados ou escritos en formato  word, a dobre espazo, con tipo de letra  Arial e tamaño 12. Deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou castelán.

prazo de entrega dos relatos estará aberto ata o 16 de xullo de 2018. 
Presentaranse no rexistro xeral de entrada de documentos do Concello de Padrón, situado na planta baixa da casa consistorial, na dirección Rúa  Longa  n° 27,  C. P. 15900, Padrón (A Coruña), por  quintuplicado exemplar, sen firma e cun lema. Achegarase ademais un sobre pechado no que figure por fóra dito lema e dentro indicarase o nome, apelidos, DNI, teléfono e dirección de correo electrónico e dirección de correo ordinario do autor ou autora do traballo e unha declaración asinada polo mesmo ou a mesma de que o relato se axusta ás normas establecidas na base segunda. Só se abrirá o sobre do traballo premiado.

O xurado, designado por resolución do alcalde do Concello de Padrón. Esta resolución farase pública no taboleiro de anuncios do concello.

O relato premiado pasará a ser propiedade do Concello de Padrón, que se reserva o dereito de publicalo e o autor ou autora deberá enviar o relato premiado en soporte dixital ao departamento de cultura do Concello de Padrón

Non poderán presentarse a este concurso os autores premiados en anteriores convocatorias.

Máis información na OMIX de Padrón, teléfono 981 811 329

http://padron.gal/


Igualdade De Oportunidades Entre Mulleres E Homes E Loita Contra A Violencia De Xénero Na Provincia Da

Coruña

A Deputación da Coruña convoca o Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero no ano 2018”

As entidades poderán solicitar subvención para o mantemento de programas e políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero, concretamente os seguintes:
Programas de promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
Programas loita contra a violencia de xénero

Beneficiarias
Entidades privadas sen ánimo de lucro con sede na provincia da Coruña ou que acreditaren que as actividades obxecto da subvención se realizarán no ámbito territorial desta provincia.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 8 de maio de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 9 de abril de 2018.

LER MÁIS...

XVI Certame De Fotografía Ambiental Do Concello De Arteixo

O concello de Arteixo convoca o XVI certame de fotografía ambiental.
O obxecto do certame será a realización de fotografías que promovan a reciclaxe e unha xestión responsable dos residuos no Concello de Arteixo.
Poderán participar no certame todas aquelas persoas que o desexen, podendo presentar dúas fotografías por concursante, como máximo.
As fotografías presentaranse obrigatoriamente en papel fotográfico, cun tamaño mínimo de 20x25 cm. e máximo de 30x40 cm. e irán centradas e montadas sobre unha cartolina de 40x50 cm. branca ou negra.
Queda a libre elección dos participantes o tipo de técnica a empregar (analóxica ou dixital) e a modalidade branco e negro ou cor. Así mesmo, deberase achegar unha copia nun CD, en formato JPEG, PNG ou TIFF, da fotografía cunha resolución mínima de 200 ppp e tamaño mínimo 800x600 px.
Si algunha das fotografías presentadas recollera primeiros planos, deberase, con carácter xustificativo, presentar unha fotografía dixital anexa (JPEG, PNG ou TIFF), cunha vista o suficientemente ampla onde se recolla o primeiro plano e no que se constate que foi tomada no Concello de Arteixo.

O enderezo de recepción é o seguinte:
“XVI Certame de Fotografía Ambiental”
Departamento de Medio Ambiente.
Travesía de Arteixo, 243 – 1º 15142 Arteixo”

Premios:
1º Premio Xeral: 500,00 €
2º Premio Xeral: 400,00 €
3º Premio Xeral: 300,00 €
Premio ao Millor Fotógrafo Local: 300 € (persoas empadroadas sen límite de idade)
Premios ao Millor Fotógrafo Local Xoven: 300 € (persoas empadroadas menores de 16 anos)

prazo para enviar as fotogarafías estará aberto ata o 22 de xuño de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 9 de abril de 2018 e na OMIX de Arteixo, teléfono 981 602 413

 

Eduemprende Idea 2018

 

O Instituto Galego de Promoción Económica convoca o concurso Eduemprende Idea 2018, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, co fin de valorar e premiar proxectos de empresa que presente o alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.

Requisitos:
a) Estar matriculado no curso 2017/18 nas ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.
b) A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

Modalidades e características dos premios

Premiaranse os tres mellores proxectos de empresa de cada modalidade.
1. Modalidade A: ciclos de grao superior.
– Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
– Asesoramento técnico do Igape.
– Dotación económica:
1º premio: 3.000 euros.
2º premio: 2.000 euros.
3º premio: 1.000 euros.

2. Modalidade B: ciclos de grao medio.
– Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
– Asesoramento técnico do Igape.
– Dotación económica:
1º premio: 3.000 euros.
2º premio: 2.000 euros.
3º premio: 1.000 euros.

As persoas interesadas deberán cubrir previamente un formulario descritivo do proxecto para o cal optan aos premios a través da aplicación establecida no enderezo da internet http://www.tramita.igape.es
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 4 de maio de 2018.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento IG650A
Máis información no DOG do 4 de abril de 2018 e en www.igape.es 
Teléfono: 900 815 151

LER MÁIS...

I Premio CGAC De Investigación E Ensaio Sobre Arte Contemporánea

 

O Centro Galego de Arte Contemporánea convoca o I Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea para o ano 2018

Requisitos de participación
Poderá optar a este premio calquera persoa física, maior de idade, que presente textos inéditos escritos en galego conforme a normativa vixente, en relación con labores de investigación e produción de pensamento en arte contemporánea.

Os textos que se presenten serán de tema libre, sobre aspectos da arte contemporánea, terán un carácter divulgativo e, na medida do posible, evitarase a utilización dunha linguaxe e unha estrutura excesivamente académica. A extensión dos orixinais abranguerá entre 150.000 e 450.000 caracteres, incluídos espazos.

Presentaranse 5 copias do texto en exemplares separados, paxinados e grampados ou encadernados, en formato DINA4, mecanografados, a dobre espazo e por unha soa cara. Na portada do texto indicarase exclusivamente o título e/ou lema. Non deberá figurar ningún dato que poida identificar a persoa participante, e polo tanto, romper o anonimato.

Haberá un único premio de 3.000 €

prazo para presentar traballos estará aberto ata o 15 de xuño de 2018
Poden presentarse a través de https://sede.xunta.es co procedemento CT143A
Máis información no DOG do 3 de abril de 2018 e en http://cgac.xunta.gal/

 

III Premios Fouciño

O Concello de Zas convoca os III premios Fouciño de audiovisual

Haberá dúas categorías:
Categoría para centros de ensino: Poderán participar a través do seu centro de ensino todos aqueles alumnos matriculados no presente curso 2017-2018. Isto inclúe centros públicos e privados en calquera dos seguintes ciclos: infantil, primaria, secundaria e bacharelato (quedan excluidos formación profesional e universitarios).
Categoría aberta: Poderán participar todas as persoas físicas ou xurídicas, tanto de forma individual como colectiva. Isto inclúe tamén a estudantes que queiran presentar pezas de xeito independente do seu centro de ensino.
Nota: En calquera das dúas categorías se os participantes son menores de idade é imprescindible entregar o consentimento dos pais, nais ou titores legais.

Características da pezas audiovisuais:
A temática das pezas é libre.
As historias deberán ser orixinais, de creación propia ou con base popular ou literaria. No caso de que a curtametraxe estea baseada nunha obra literaria, deberase acreditar as autorizacións pertinentes ao respecto dos dereitos de autoría.
Non serán admitidas as curtametraxes xa presentadas en edicións anteriores.
As pezas presentadas non poderán ter sido premiadas noutros concursos.
Os autores son os únicos responsables do contido das pezas entregadas. No caso de ser menores de idade, a responsabilidade caerá sobre o representante legal do menor.
As pezas terán unha duración máxima de 5 minutos e deberán ser en galego ou posuír subtítulos en galego.
As curtametraxes deberán entregarse en formato .mov ou mp4 (codec H.264), resolución: 1920x1080 ou 1280x720, taxa máxima de trasferencia de bits: 20.000kbps; audio ACC.

O prazo para participar nos III Premios Fouciño estará aberto ata o 31 de maio de 2018.

Proxeccións:
A proxección das curtametraxes finalistas seleccionadas nos III Premios Fouciño terá lugar o 30 de xuño de 2018 no marco do festival, no que ,ademais, haberá concertos ao aire libre así como outras actividades paralelas. Durante o certame haberá un espazo para o acto de entrega dos premios.

Premios:
Premio da categoría de centros de ensino: 300 € en metálico para o centro de ensino + trofeo
Premio da categoría libre: 700 € en metálico para o gañador/es + trofeo
Premio do público: trofeo
Accésit: O xurado pode considerar outorgar un accésit a aquela peza que mostre unha alta calidade, aínda que non superior á da gañadora. O accésit consistirá nun trofeo.
 

http://www.concellodezas.org/media/documentos/BASES_III_Premios_Foucino_Baio.pdf


III Premios Fouciño

 

O Concello de Zas convoca os III premios Fouciño de audiovisual

Haberá dúas categorías:
Categoría para centros de ensino: Poderán participar a través do seu centro de ensino todos aqueles alumnos matriculados no presente curso 2017-2018. Isto inclúe centros públicos e privados en calquera dos seguintes ciclos: infantil, primaria, secundaria e bacharelato (quedan excluidos formación profesional e universitarios).
Categoría aberta: Poderán participar todas as persoas físicas ou xurídicas, tanto de forma individual como colectiva. Isto inclúe tamén a estudantes que queiran presentar pezas de xeito independente do seu centro de ensino.
Nota: En calquera das dúas categorías se os participantes son menores de idade é imprescindible entregar o consentimento dos pais, nais ou titores legais.

Características da pezas audiovisuais:
A temática das pezas é libre.
As historias deberán ser orixinais, de creación propia ou con base popular ou literaria. No caso de que a curtametraxe estea baseada nunha obra literaria, deberase acreditar as autorizacións pertinentes ao respecto dos dereitos de autoría.
Non serán admitidas as curtametraxes xa presentadas en edicións anteriores.
As pezas presentadas non poderán ter sido premiadas noutros concursos.
Os autores son os únicos responsables do contido das pezas entregadas. No caso de ser menores de idade, a responsabilidade caerá sobre o representante legal do menor.
As pezas terán unha duración máxima de 5 minutos e deberán ser en galego ou posuír subtítulos en galego.
As curtametraxes deberán entregarse en formato .mov ou mp4 (codec H.264), resolución: 1920x1080 ou 1280x720, taxa máxima de trasferencia de bits: 20.000kbps; audio ACC.

prazo para participar nos III Premios Fouciño estará aberto ata o 31 de maio de 2018.

Proxeccións:
A proxección das curtametraxes finalistas seleccionadas nos III Premios Fouciño terá lugar o 30 de xuño de 2018 no marco do festival, no que ,ademais, haberá concertos ao aire libre así como outras actividades paralelas. Durante o certame haberá un espazo para o acto de entrega dos premios.

Premios:
Premio da categoría de centros de ensino: 300 € en metálico para o centro de ensino + trofeo
Premio da categoría libre: 700 € en metálico para o gañador/es + trofeo
Premio do público: trofeo
Accésit: O xurado pode considerar outorgar un accésit a aquela peza que mostre unha alta calidade, aínda que non superior á da gañadora. O accésit consistirá nun trofeo.

http://www.concellodezas.org/media/documentos/BASES_III_Premios_Foucino_Baio.pdf


 

XXII Concurso De Humor Gráfico “Curuxa Do Humor 2018”

 

O Concello de FENE convoca a XXII edición do premio de humor gráfico Curuxa do Humor 2018

Categorías:
Categoría CURUXA, calquera persoa maior de 25 anos residente no Estado español.
Categoría CURUXA-NOVA, calquera persoa de até 25 anos residente no Estado español. As persoas menores de 25 anos poderán participar na categoría xeral, CURUXA, extremo que implica a renuncia á categoría CURUXA-NOVA.
Os/as participantes poderán presentar un só debuxo.

Temática:
As obras presentadas serán de temática libre. Humor gráfico nas súas modalidades mudo, texto ilustrado ou viñeta.
Características do debuxo:
As obras presentadas a concurso deberán ser de creación propia e inédita.
Presentaranse en formato papel, mesmo no caso de traballos realizados dixitalmente.
A dimensión máxima do debuxo será de 29,7x42 cm (A3).
Non se admitirán fotocopias nin gravados.

Lingua:
Os traballos deberán estar redactados en galego ou en calquera das linguas oficiais do Estado aínda que, neste caso, o/a autor/a deberá achegar a tradución ao galego do texto do debuxo. Admítense traballos de humor mudo.

Prazo:
O prazo para presentar debuxos estaá aberto ata o día 31 de maio de 2018.

Envío de orixinais:
A presentación da documentación efectuarase no Rexistro Xeneral do Concello de Fene sito na R/Concello s/n ou noutros rexistro dirixidos a este enderezo

Identificación:
Os traballos enviaranse en paquete/sobre sen remite e facendo constar no exterior “Para o concurso do humor gráfico-Curuxa 2018”, amais da categoría na que concursa:

Rexistro Xeral do Concello de Fene
R/ Alcalde Ramón Souto González, s/n
15500 Fene
A Coruña

As obras presentaranse baixo o sistema de plica, polo que serán enviadas xunto cun sobre independente, pechado, e en cuxo exterior conste:
– Nome do certame: CONCURSO DE HUMOR GRÁFICO-CURUXA DO HUMOR 2018
– A categoría na que concursa: CURUXA ou CURUXA NOVA
– Título da obra
– Lema ou seudónimo da persoa que sexa a súa autora

Exposición dos traballos:
A presentación de traballos a concurso implica a autorización expresa ao Museo do Humor do Concello de Fene a utilizar estas imaxes a efectos simplemente expositivos, no propio Museo e/ou noutras instalacións do termo municipal así como na páxina web municipal.

Premios:
Categoría Curuxa (maiores de 25 anos)
1º Premio, dotado con 2.000 € e diploma
2º Premio, dotado con 1.500 € e diploma
Categoría Curuxa-nova (menores de 25 anos)
1º Premio, dotado con 1.000 € e diploma
2º Premio, dotado con 500 € e diploma

Máis información e en www.fenecidadan.net

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/02/16/2018_0000001224.pdf

 

V Concurso Nacional De Coros Escolares Nos Ensinos Non Universitarios

 

O Ministerio de Educación convoca o V Concurso Nacional de Coros Escolares nos ensinos non universitarios correspondente ao curso escolar 2016-2017.

Poderán participar neste concurso centros públicos e privados que conten cunha agrupación coral formada por alumnos do centro pertencentes aos niveis de Educación Primaria (Modalidade A) e Educación Secundaria (Modalidade B).

Premios:
Modalidade A:
Primeiro premio: 8.000 euros.
Segundo premio: 3.000 euros.
Terceiro premio: 1.000 euros.
Modalidade B:
Primeiro premio: 8.000 euros.
Segundo premio: 3.000 euros.
Terceiro premio: 1.000 euros.

O prazo para a presentación das solicitudes de participación será do 1 ao 30 de abril de 2018.
Máis información no BOE do 12 de febreiro de 2018.

 

XIII Concurso Nacional De Teatro Clásico Grecolatino Para Alumnado Da ESO

 

O Ministerio de Educación convoca o  XIII Concurso Nacional de Teatro Clásico  Grecolatino nos ensinos non universitarios correspondente ao curso escolar 2017-2018.

Poderán participar en leste concurso centros públicos e privados: na Modalidade A todos os centros con grupos de teatro, nos que só actúen alumnos matriculados en Educación Secundaria. Na Modalidade  B poderá participar unicamente alumnado matriculado en ESO.

Premios:
Modalidade A.1. Premios na categoría de traxedia grega/latina ou comedia grega:
Primeiro premio: 8.000 euros.
Segundo premio: 3.000 euros.
Modalidade A.2. Premios na categoría de comedia latina:
Primeiro premio: 6.000 euros.
Segundo premio: 2.000 euros.
Modalidade  B. Premios na categoría de representacións breves:
Primeiro premio: 4.000 euros.
Segundo premio: 1.000 euros.

Prazo de presentación de solicitudes: O prazo para a presentación das solicitudes de participación será de 1 ao 30 de abril de 2018.
Máis información no BOE do 12 de febreiro de 2018

 

Reto Lector

 

A Editorial Galaxia convoca o Reto Lector 2018

Poderán optar ao premio as rapazas e os rapaces de entre 12 e 16 anos, ambas as idades incluídas.
Para participar hai que ler dous libros da Editorial Galaxia das coleccións Árbore, Costa Oeste ou Literaria.
Cada participante deberá enviar a  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla  dous arquivos de video a través da plataforma WeTransfer, un por cada libro lido. Comentará o contido da obra, os aspectos que lle gustaron e as razóns polas que recomendaría a súa lectura. A finalidade de cada vídeo é animar a que outras persoas lean.

A Editorial Galaxia resérvase o dereito de divulgar, a través da súa web e das sús redes sociais, os vídeos enviados. Por este motivo, no mail que cada participante nos envíe, ademais dos dous videos deberá achegar a autorización da nai, pai ou titor. Pódese descargar un modelo de autorización en www.editorialgalaxia.gal

Os vídeos non poderán superar os 2 minutos de duración.

Convidarase a un xurado formado por alumnado da ESO dun centro de Galicia para decidir o vídeo gañador. Automaticamente este centro quedará fora da convocatoria. Cada membro do xurado estará obrigado a elexir os cinco videos que máis lle gusten, de entre todos os recibidos. Deberá valorar os seguintes aspectos cunha puntuación entre 1 e 5:
a. Poder de persuasión
b. Claridade expositiva
c. Creatividade na gravación

Premio:  O rapaz ou a rapaza que gañe o reto lector recibirá un Ipad de última xeración.
Ademais haberá cinco lotes de libros coas últimas novidades das coleccións Literaria, Costa Oeste e Árbore para os cinco seguintes clasificados.

Prazo:  A data límite para entregar os videos será o 27 de abril de 2018.

http://editorialgalaxia.gal/reto-lector-2018/


Cooperativismo No Ensino 2018

 

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca o certame Cooperativismo no ensino dirixido aos centros educativos de Galicia.
O certame Cooperativismo no ensino ten por obxecto difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial de Galicia, impulsando a realización de actividades de fomento do cooperativismo nos centros educativos.

Modalidades: 
a) Actividades artísticas tales como debuxos, pinturas, maquetas, fotografías e/ou vídeos dirixida ao alumnado dos centros de educación infantil, primaria e educación especial.
  Categoría A: alumnado de 2º ciclo de educación infantil.
  Categoría B: alumnado de 1º e 2º de educación primaria.
  Categoría C: alumnado de 3º e 4º de educación primaria.
  Categoría D: alumnado de 5º e 6º de educación primaria.
b) Actividades cooperativizadas dirixidas ao alumnado dos centros de educación secundaria obrigatoria e educación especial.
c) Proxectos empresariais cooperativos dirixidos ao alumnado dos centros de formación profesional e de ensinanzas de réxime especial.

Premios:
Os traballos presentados á modalidade de actividades artísticas e á modalidade de actividades cooperativizadas: 
Un premio ao mellor traballo de cada categoría de 2.500 € destinados á adquisición de material didáctico, audiovisual, informático ou deportivo, así como á celebración dunha actividade formativa, cultural ou deportiva dirixida ao alumnado do centro. 
Un accésit por cada categoría de 1.500 € destinados á adquisición de material didáctico, audiovisual, informático ou deportivo, así como á celebración dunha actividade formativa, cultural ou deportiva dirixida ao alumnado do centro.

Os traballos presentados á modalidade de proxectos empresariais cooperativos:
• Un premio ao mellor proxecto empresarial cooperativo de 4.500 €, que se repartirá entre o alumnado que elaborou o proxecto premiado. 
• Un accésit de 3.500 €, que se repartirá entre o alumnado que elaborou o proxecto finalista.

O prazo de presentación dos traballos estará aberto ata o día 30 de abril de 2018. 
As solicitudes presentaranse en 
https://sede.xunta.es/ no procedemento TR802O
Máis información no DOG do 19 de xaneiro de 2018


Cooperativismo No Ensino 2018

 

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca o certame Cooperativismo no ensino dirixido aos centros educativos de Galicia.
O certame Cooperativismo no ensino ten por obxecto difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial de Galicia, impulsando a realización de actividades de fomento do cooperativismo nos centros educativos.

Modalidades: 
a) Actividades artísticas tales como debuxos, pinturas, maquetas, fotografías e/ou vídeos dirixida ao alumnado dos centros de educación infantil, primaria e educación especial.
  Categoría A: alumnado de 2º ciclo de educación infantil.
  Categoría B: alumnado de 1º e 2º de educación primaria.
  Categoría C: alumnado de 3º e 4º de educación primaria.
  Categoría D: alumnado de 5º e 6º de educación primaria.
b) Actividades cooperativizadas dirixidas ao alumnado dos centros de educación secundaria obrigatoria e educación especial.
c) Proxectos empresariais cooperativos dirixidos ao alumnado dos centros de formación profesional e de ensinanzas de réxime especial.

Premios:
Os traballos presentados á modalidade de actividades artísticas e á modalidade de actividades cooperativizadas: 
Un premio ao mellor traballo de cada categoría de 2.500 € destinados á adquisición de material didáctico, audiovisual, informático ou deportivo, así como á celebración dunha actividade formativa, cultural ou deportiva dirixida ao alumnado do centro. 
Un accésit por cada categoría de 1.500 € destinados á adquisición de material didáctico, audiovisual, informático ou deportivo, así como á celebración dunha actividade formativa, cultural ou deportiva dirixida ao alumnado do centro.

Os traballos presentados á modalidade de proxectos empresariais cooperativos:
• Un premio ao mellor proxecto empresarial cooperativo de 4.500 €, que se repartirá entre o alumnado que elaborou o proxecto premiado. 
• Un accésit de 3.500 €, que se repartirá entre o alumnado que elaborou o proxecto finalista.

prazo de presentación dos traballos estará aberto ata o día 30 de abril de 2018. 
As solicitudes presentaranse en https://sede.xunta.es/ no procedemento TR802O
Máis información no DOG do 19 de xaneiro de 2018

 

Eustory 2018

Eustory é unha rede de entidades civís europeas que organiza concursos de historia para mozos e mozas.

Que é patrimonio, que o conforma e que non, que merece ser conservado ou porqué certos bens son destruídos son algúns dos temas que che propoñen investigar nesta undécima edición de  EUSTORY, que versa sobre patrimonio histórico.

participación está aberta aos alumnos de 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato, FP regrada e ESPA menores de 21 anos. Os traballos pódense realizar de maneira individual ou en grupo, e mesmo poden ser ata dunha clase completa. Iso si, só se permite
un traballo por persoa ou grupo.
formato de presentación é libre. Pode tratarse dun traballo escrito pero tamén de presentacións con diapositivas, fotografías, mapas, documentos audiovisuais, composicións musicais, obras artísticas, pezas teatrais,  receitas culinarias, etc.

En resumo, tes que presentar:
Traballo.
Informe de procedemento, onde expliquedes a organización do traballo (dificultades, fases, axudas externas, etc.), as fontes de información utilizadas (bibliografías, arquivos, páxinas web, etc.) e as conclusións onde indiquedes o que aprendestes
e para que vos serviu.
Informe do titor sobre as condicións previas do grupo ou o marco particular no que se inscribe o proxecto e a súa impresión xeral do traballo presentado así como dos participantes.

Premios:
1 Primeiro premio de 2.500 € Alumnos - 1.250 € Titor
4 Segundos premios de 1.000 € Alumnos - 500 € Titor
5 Terceiros premios de 500 € Alumnos - 250 € Titor
10 Accésit de 200 € Alumnos - 100 € Titor

O prazo para presentar traballos estará aberto ata o día 18 de agosto de 2018.

http://eustory.es/

 

Eustory 2018

 

Eustory é unha rede de entidades civís europeas que organiza concursos de historia para mozos e mozas.

Que é patrimonio, que o conforma e que non, que merece ser conservado ou porqué certos bens son destruídos son algúns dos temas que che propoñen investigar nesta undécima edición de  EUSTORY, que versa sobre patrimonio histórico.

participación está aberta aos alumnos de 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato, FP regrada e ESPA menores de 21 anos. Os traballos pódense realizar de maneira individual ou en grupo, e mesmo poden ser ata dunha clase completa. Iso si, só se permite
un traballo por persoa ou grupo.
formato de presentación é libre. Pode tratarse dun traballo escrito pero tamén de presentacións con diapositivas, fotografías, mapas, documentos audiovisuais, composicións musicais, obras artísticas, pezas teatrais,  receitas culinarias, etc.

En resumo, tes que presentar:
Traballo.
Informe de procedemento, onde expliquedes a organización do traballo (dificultades, fases, axudas externas, etc.), as fontes de información utilizadas (bibliografías, arquivos, páxinas web, etc.) e as conclusións onde indiquedes o que aprendestes
e para que vos serviu.
Informe do titor sobre as condicións previas do grupo ou o marco particular no que se inscribe o proxecto e a súa impresión xeral do traballo presentado así como dos participantes.

Premios:
1 Primeiro premio de 2.500 € Alumnos - 1.250 € Titor
4 Segundos premios de 1.000 € Alumnos - 500 € Titor
5 Terceiros premios de 500 € Alumnos - 250 € Titor
10 Accésit de 200 € Alumnos - 100 € Titor

O prazo para presentar traballos estará aberto ata o día 18 de agosto de 2018.

http://eustory.es/

 

Premio Literario Nortear

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria xunto coa Dirección Rexional de Cultura do Norte de Portugal e a Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia- Norte de Portugal, no marco do Programa Europeo POCTEP, desenvolven  o Programa Nortear que, entre outras actuacións, contempla a IV edición dun premio literario para novos/as escritores e escritoras de Galicia e do Norte de Portugal.

O premio ten como obxectivos: 
a) Promover a aparición de novos escritores; 
b) Incentivar a produción de obras inéditas no ámbito da ficción; 
c) Incentivar a creatividade literaria entre os novos escritores residentes na eurorrexión Galicia - Norte de Portugal;
d) Destacar, anualmente, obras literarias orixinais;
e) Promover a circulación e distribución de obras literarias mais aló das fronteiras

Participantes
Poden participar as persoas nacidos e/ou empadroados na Rexión Norte de Portugal ou en Galicia, con idades comprendidas entre os 16 e os 36 anos.

Obra
O premio literario versará sobre o xénero de relato curto.
Aceptaranse obras orixinais e inéditas, escritas en lingua portuguesa, segundo o novo acordo ortográfico, e en lingua galega, segundo a normativa ortográfica vixente publicada pola Real Academia Galega.

Premio
O premio terá unha dotación económica de 2.000€ (1.000€ por parte da Secretaría Xeral de Cultura e 1000€ por parte da Direção Regional de Cultura do Norte)
As entidades promotoras comprométense ademais a asumir o custo da publicación dun mínimo de 500 exemplares da obra premiada, en edición bilingüe, portugués e galego, con editoras no Norte de Portugal e/ou de Galicia.
Os promotores ademais realizarán accións de divulgación das obras premiadas, mediante actuacións de lanzamento programadas en equipamentos culturais de Galicia e do Norte de Portugal.

Lugar e prazo de entrega
As obras participantes deben ser enviadas, por correo postal, a:
Agrupación Europea de cooperación Territorial Galicia – Norte de Portugal
Edificio CETMAR,
Rúa Eduardo Cabello, s/n
36208 BOUZAS – VIGO
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Serán admitidas a concurso todas as obras presentadas ata o 30 de abril de 2018(inclusive)

No sobre farán constar: 
Premio Literario - Nortear
Novos Escritores 
Norte de Portugal – Galicia

Presentación das obras
1. As obras deben ser inéditas e presentadas nunha copia en papel, en formato A4, e deben estar tamén acompañadas dun exemplar en formato dixital (Word, Pdf, Open Office ou formato aberto) entregado nun CD ou dispositivo de almacenamento de datos (pendrive ou similar).
2. As obras concorrentes teñen que ser asinadas baixo un pseudónimo do/a autor/a.
3. As obras presentadas teñen que  vir acompañadas dun sobre pechado, identificado co título da obra e o pseudónimo do autor (coincidente co pseudónimo utilizado nas copias da obra) coa seguinte información:
a) Identificación do concorrente: nome completo; identificación fiscal; enderezo completo (envío de declaración de enderezo de residencia do participante no Norte de Portugal ou Galicia); enderezo de correo electrónico,e un teléfono de contacto.
b) Declaración asinada polo/a participante mencionando/a de que a obra presentada ao concurso é orixinal e inédita, onde conste que é o/a titular de todos os dereitos de explotación da obra a concurso, sen excepción, así como de que estes dereitos non se atopan cedidos, baixo ningunha condición, e onde se asegure que non coñece, na data de presentación da obra ao concurso, ningunha acción ou reclamación de terceiros que poña en causa a autoría respecto dela. A non inclusión de dita declaración será motivo para que se exclúa automaticamente, considerarase non remitida e non presentada e destruirase.
c) Autorización asinada para a publicación da obra.
4. Cada candidato non poderá presentar máis de dúas obras ao concurso.

Características dos orixinais
O tipo de letra e as entreliñas utilizadas deben facilitar a lectura aos membros do xurado, polo que o formato das obras a concurso debe seguir as seguintes indicacións:
a) Ser presentadas en texto impreso, en formato A4, paxinado e procesado a espazo 1.5, letra tipo times new roman, tamaño 12.
b) O orixinal debe ter como límite mínimo 5.000 palabras e como máximo 8.000. 
c) Incluír, na portada, o título da obra e o pseudónimo do seu autor.

http://www.cultura.gal

 

  

  

   

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 45 invitados conectado
Banner